Administrator Contron Pannel

 

Trang Chủ  I   Giới Thiệu  I   Sản phẩm   I    Bí quyết - Kinh nghiệm   I    Phương pháp điều trị   I    Liên Hệ 

   DANH MỤC TIN

omron
   DỰ BÁO THỜI TIẾT
   TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
   HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
Chat với nhân viên tư vấn
Nhân viên tư vấn
 
Chat với nhân viên tư vấn
Nhân viên tư vấn
 
   THỐNG KÊ WEBSITE
 

  Lượt truy cập: 1687961

  Đang online:
6

 

 

Đau Thần Kinh Tọa Đau Thần Kinh Tọa
Đau Thần Kinh Tọa
 
Gửi ngày 14 tháng 10 năm 2008

 

ÑIEÀU TRÒ ÑAU THAÀN KINH TOÏA THEO YHCT

I – ÑAÏI CÖÔNG

Ñau daây thaàn kinh toïa ñöôïc ñònh nghóa laø moät hoäi chöùng thaàn kinh

coù ñaëc ñieåm chuû yeáu laø ñau doïc theo loä trình cuûa daây thaàn kinh toïa

vaø caùc nhaùnh cuûa noù; nguyeân nhaân thöôøng do beänh lyù ñóa ñeäm ôû

phaàn thaáp cuûa coät soáng.

Ñau daây thaàn kinh toïa coù nhieàu nguyeân nhaân nhöng chuû yeáu laø do

nhöõng toån thöông ôû coät soáng thaét löng. Naêm 1928, moät nguyeân

nhaân môùi ñöôïc phaùt hieän ñaõ laøm thay ñoåi haún khaùi nieäm veà nguyeân

nhaân gaây beänh, ñoù laø thoaùt vò ñóa ñeäm vuøng thaét löng.

Sigwald vaø Deroux laø nhöõng ngöôøi ñaàu tieân moâ taû hoäi chöùng ñau

daây thaàn kinh toïa (1764).

1 Boä Moân YHCT, Khoa Y TP. Hoà Chí Minh

Beänh hoïc YHCT & YHHÑ  H/C Ñau thaàn kinh toïa

93

Laseøgue, C. E., Brissaud. E.,Deùjeurine J. J. ñaõ chöùng minh ñaây

laø beänh ñau reã chöù khoâng phaûi ñau daây (1914).

Wirchow moâ taû ñóa ñeäm , tuy chöa phaûi roõ raøng (1857); sau ñoù

Goldnwait J. E., Middleton vaø Teacher taùch ñau daây thaàn kinh

toïa do thoaùt vò ñóa ñeäm thaønh 1 theå rieâng (1911)

Schomorld G. (1925-51) laø ngöôøi moâ taû raát kyõ veà caáu truùc giaûi

phaãu cuûa ñóa ñeäm (qua 10.000 coät soáng)

Alajouanine, Petit Dutaillis (1928-30), Mauric (1933) vaø Mixter

vaø Barr (1934) ñaõ moâ taû kyõ veà laâm saøng vaø giaûi phaãu beänh cuûa

thoaùt vò ñóa ñeäm

Töø 1937, ñaõ coù haøng loaït coâng trình nghieân cöùu veà ñau daây thaàn

kinh toïa cuûa Glorieux (1937), Bergouignan vaø Caillon (1939).

Trong soá naøy, tröôøng phaùi cuûa De Seøze ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp

raát lôùn.

Hình 1- Daây thaàn kinh toïa - Ñöôøng ñi vaø phaân nhaùnh

H/C Ñau thaàn kinh toïa Beänh hoïc YHCT & YHHÑ 

94

II - DÒCH TEÃ HOÏC

Beänh thöôøng gaëp ôû löùa tuoåi 30-60.

Nam maéc beänh nhieàu hôn nöõ gaáp 3 laàn.

Ñau thaàn kinh toïa coù nhieàu nguyeân nhaân nhöng phoå bieán

nhaát laø thoaùt vò ñóa ñeäm. (chieám 60-90% theo nhieàu taùc giaû,

75% theo Castaigne.P.

III - NGUYEÂN NHAÂN

A. THEO YHHÑ

Coù nhieàu nguyeân nhaân ñau daây thaàn kinh toïa. Ñeå deã vaän duïng

trong thöïc haønh ngöôøi ta saép xeáp.

1. Thoaùt vò ñóa ñeäm: Ñaây laø nhoùm nguyeân nhaân thöôøng gaëp

nhaát, chieám tyû leä cao nhaát trong caùc loaïi nguyeân nhaân khaùc.

2. Caùc baát thöôøng coät soáng thaét löng cuøng (maéc phaûi hoaëc baåm

sinh).

Maéc phaûi: vieâm nhieãm taïi choã (do bò laïnh, nhieãm khuaån,

nhieãm ñoäc nhö chì, tieåu ñöôøng..); thoaùi hoùa coät soáng (ôû

ngöôøi cao tuoåi); di caên coät soáng (K tieàn lieät tuyeán, K vuù,

u vuøng chaäu nhoû, u buoàng tröùng…)

Baåm sinh: Nhieàu taùc giaû cho raèng tröôùc khi chaån ñoaùn

nguyeân nhaân ñau daây thaàn kinh toïa do caùc dò taät baåm

sinh, caàn phaûi loaïi tröø thoaùt vò ñóa ñeäm vaø chæ xem caùc dò

taät chæ laø yeáu toá thuaän lôïi.

3. Caùc nguyeân nhaân trong oáng soáng: U tuûy vaø maøng tuûy, vieâm

maøng nheän tuûy khu truù, abces ngoaøi maøng cöùng vuøng thaét

löng.

4. Moät soá nguyeân nhaân hieám, khoù chaån ñoaùn thöôøng chæ xaùc

ñònh ñöôïc sau phaãu thuaät nhö daõn tónh maïch quanh reã, daõn

tónh maïch maøng cöùng, phì ñaïi daây chaèng vaøng, reã thaàn kinh

thaét löng V (L5) hoaëc cuøng I (S1) to hôn bình thöôøng.

Beänh hoïc YHCT & YHHÑ  H/C Ñau thaàn kinh toïa

95

1 2

3

Hình 2 – Thieát ñoà caét doïc oáng soáng cho thaáy söï lieân quan cuûa ñóa

ñeäm ôû loã lieân hôïp (3) vôùi daây chaèng(1) vaø daây chaèng doïc sau (2)

B. THEO YHCT

Theo YHCT, hoäi chöùng ñau daây thaàn kinh toïa ñaõ ñöôïc moâ taû trong

nhöõng beänh danh "toïa ñieán phong" "toïa coát phong". "Phong" trong

hoäi chöùng beänh lyù naøy nhaèm moâ taû tính chaát thay ñoåi vaø di chuyeån

cuûa ñau .

Moät caùch toång quaùt, do trieäu chöùng quan troïng nhaát cuûa beänh laø

ñau, neân hoäi chöùng ñau daây thaàn kinh toïa coù theå ñöôïc tìm hieåu

theâm trong phaïm truø cuûa chöùng "Tyù" hoaëc "Thoáng" (tuøy theo

nguyeân nhaân gaây beänh)

Nguyeân nhaân gaây beänh

Ngoaïi nhaân: Thöôøng laø phong haøn, phong nhieät, hoaëc thaáp nhieät

thöøa luùc taáu lyù sô hôû xaâm nhaäp vaøo caùc kinh Baøng quang vaø

Ñôûm

Baát noäi ngoaïi nhaân: Nhöõng chaán thöông (vi chaán thöông) ôû coät

soáng (ñóa ñeäm) laøm huyeát öù laïi ôû 2 kinh treân

Nhöõng nguyeân nhaân naøy laøm cho khí huyeát cuûa 02 kinh Baøng quang

vaø Ñôûm bò caûn trôû hoaëc bò taéc laïi, gaây neân ñau (khoâng thoâng thì

ñau). Tuyø theo baûn chaát cuûa nguyeân nhaân gaây beänh maø bieåu hieän

cuûa ñau seõ khaùc nhau.

Neáu beänh keùo daøi seõ aûnh höôûng deán chöùc naêng hoaït ñoäng cuûa Can

vaø Thaän

H/C Ñau thaàn kinh toïa Beänh hoïc YHCT & YHHÑ 

96

NGOAÏI NHAÂN NGUYEÂN NHAÂN KHAÙC

Phong Haøn, Phong Nhieät (Baát Noäi Ngoaïi Nhaân)

Thaáp Nhieät, Haøn Thaáp

Chính khí suy Huyeát öù

Khí huyeát khoâng thoâng ôû Kinh Baøng Quang vaø Ñôûm

Toïa ñieán phong – Toïa coát phong

Tyù chöùng – Thoáng

Keùo daøi maõn tính

Chöùc naêng Can Thaän suy giaûm

Hình 3 - Sô ñoà nguyeân nhaân vaø cô cheá beänh ñau thaàn kinh toïa

IV – TRIEÄU CHÖÙNG HOÏC VAØ CHAÅN ÑOAÙN ÑAU DAÂY

THAÀN KINH TOÏA

A. THEO YHHÑ

1. Trieäu chöùng

Chuû quan

Ñau löng lan doïc xuoáng chi döôùi 1 hay 2 beân. Ñau aâm æ hoaëc

döõ doäi

Ñau lan theo 2 kieåu

.

Beänh hoïc YHCT & YHHÑ  H/C Ñau thaàn kinh toïa

97

Töø thaét löng xuoáng moâng,

xuoáng maët ngoaøi ñuøi, maët

ngoaøi caúng chaân tôùi löng baøn

chaân, töø bôø ngoaøi baøn chaân

cheùo qua mu baøn chaân ñeán

ngoùn caùi (reã L5)

Hoaëc töø thaét löng xuoáng moâng,

xuoáng maët sau ñuøi, maët sau

caúng chaân tôùi goùt loøng baøn

chaân, taän cuøng ôû ngoùn uùt (reã

S1)

Coù theå keøm theo dò caûm (teâ,

noùng, ñau nhö dao ñaâm, caûm

giaùc kieán boø beân chi ñau) Maët tröôùc Maët sau

Hình 4- Khu vöïc caûm giaùc cuûa reã L5 vaø S1

Thaêm khaùm beänh nhaân

Quan saùt beänh nhaân khi ñi hoaëc ñöùng: ½ ngöôøi beân laønh haï

thaáp (veïo ngöôøi veà beân laønh). Khi ñöùng chaân beân ñau hôi

co leân, tay choáng vaøo maïn söôøn hoaëc ñaàu goái beân ñau

Quan saùt khi beänh nhaân naèm: xem cô töù ñaàu ñuøi, cô baép chaân

coù teo khoâng

Laøm nhöõng nghieäm phaùp caêng daây thaàn kinh toïa

Nghieäm phaùp Laseøgue: Beänh nhaân naèm ngöûa, hai chaân

duoãi thaúng. Naâng goùt chaân beänh nhaân leân cao khoûi

giöôøng. Chaân bình thöôøng naâng cao ñöôïc tôùi 900. Chaân

ñau chæ leân tôùi 300 - 600 laø beänh nhaân than ñau lan tôùi

thaét löng. Ñaây laø daáu hieäu raát quan troïng, gaàn nhö luùc

naøo cuõng coù; coøn duøng ñeå theo doõi dieãn tieán ñieàu trò.

Nghieäm phaùp Bonnet: Beänh nhaân naèm ngöûa. Gaäp goái veà

phía buïng vaø xoay khôùp haùng vaøo trong. Neáu gaây ñau,

Bonnet (+)

H/C Ñau thaàn kinh toïa Beänh hoïc YHCT & YHHÑ 

98

Nghieäm phaùp Neùri: Beänh nhaân ñöùng thaúng, giöõ thaúng 02

goái. Töø töø gaäp ngöôøi ñeå coá chaïm 02 tay xuoáng ñaát. Neáu

beänh nhaân than ñau vaø khoâng theå thöïc hieän ñoäng taùc

naøy (gaäp goái beân ñau), Neùri (+).

Nghieäm phaùp laøm taêng aùp löïc dòch naõo tuûy

Nghieäm phaùp Naffziger: Ñeø vaøo tónh maïch coå 02 beân. Neáu

beänh nhaân than ñau thoán töø coät soáng lan xuoáng chaân,

nghieäm phaùp (+). Coù theå phoái hôïp vôùi vieäc baûo beänh

nhaân ho

Nghieäm phaùp gaây ñau baèng caùch aán vaøo loä trình cuûa daây thaàn

kinh toïa

Daáu nhaán chuoâng: Aán vaøo ngang gai soáng L4-L5 hoaëc L5-

S1 seõ gaây ñau lan doïc theo loä trình daây thaàn kinh toïa

töông öùng

Thoáng ñieåm Valleix: Aán vaøo nhöõng ñieåm treân loä trình daây

thaàn kinh toïa (nhaát laø vuøng daây thaàn kinh toïa ñi gaàn

xöông) seõ gaây ñau theo reã.

Khaùm daáu caûm giaùc: Coù theå giaûm caûm giaùc ôû vuøng cô theå

töông öùng vôùi reã thaàn kinh bò toån thöông

Khaùm daáu vaän ñoäng

Beänh nhaân ñöùng, neáp moâng beân beänh xeä thaáp hôn beân ñoái

dieän

Cô baép chaân nhaõo.

Aán maïnh vaøo gaân goùt ghi nhaän beân beänh loõm nhieàu hôn

beân laønh.

Yeáu cô (tuøy theo reã bò toån thöông): Neáu L5, xuaát hieän yeáu

caùc nhoùm cô caúng chaân tröôùc, duoãi caùc ngoùn. Beänh nhaân

khoâng döùng baèng goùt ñöôïc vaø coù daáu baøn chaân rôi. Neáu

S1, xuaát hieän yeáu caùc nhoùm cô ôû maët sau caúng chaân.

Beänh nhaân khoâng döùng baèng ngoùn chaân ñöôïc

Maát hoaëc giaûm phaûn xaï gaân cô (töông öùng vôùi reã bò toån

thöông)

Beänh hoïc YHCT & YHHÑ  H/C Ñau thaàn kinh toïa

99

Daáu hieäu taïi coät soáng: co cô phaûn öùng. Coät soáng maát ñöôøng

cong sinh lyù, coù theå coù veïo coät soáng tö theá

Daáu hieäu caän laâm saøng

Xeùt nghieäm maùu (hoàng caàu, baïch caàu, coâng thöùc baïch caàu, toác

ñoä maùu laéng) vaø choïc doø dòch naõo tuûy trong tröôøng hôïp ñau

thaàn kinh toïa khoâng ñieån hình vaø coù nghi ngôø ñeán khoái u

trong oáng soáng …

Xquang coät soáng qui öôùc

Neáu coù hình aûnh baûn leà thaét löng-cuøng bình thöôøng, cuõng

khoâng cho pheùp loaïi tröø thoaùt vò ñóa ñeäm.

Daáu hieäu cuûa thoaùt vò ñóa ñeäm: xeïp ñóa ñeäm bieåu hieän

chieàu cao cuûa khe gian ñoát heïp hôn so vôùi khe gian ñoát

treân vaø döôùi

Daáu hieäu coù giaù trò lôùn: hình keïp hoaëc hôû 1 beân ñóa ñeäm.

Treân phim thaúng, hôû 1 beân coù giaù trò hôn heïp 1 beân. Neáu

treân phim chuïp nghieâng, hình aûnh hôû 1 beân ñóa ñeäm vaãn

khoâng maát ñi thì raát coù giaù trò

Chuïp xquang coù caûn quang: ñöôïc chæ ñònh chuû yeáu trong

tröôøng hôïp nghi ngôø ñau daây thaàn kinh toïa coù khoái u gaây

cheøn eùp vaø goàm:

Chuïp tuûy bôm hôi (sacco-radiculographie gazeuse): Vôùi kyõ

thuaät naøy, caùc chöùng heïp oáng soáng, caùc thoaùt vò ñóa ñeäm

giöõa vaø keà giöõa thaáy raát roõ treân phim, nhöng caùc thoaùt vò

ñóa ñeäm beân khoâng phaùt hieän ñöôïc

Chuïp bao reã thaàn kinh (radiculographie classique): Caùc

thoaùt vò ñóa ñeäm giöõa vaø keà giöõa (meùdianes et

parameùdianes) thaáy raát roõ treân phim

Chuïp ñóa ñeäm (discographie): treân phim chuïp thaúng,

nghieâng coù theå thaáy ñóa ñeäm bò thoaùi hoùa, nhöng chæ coù

ñóa ñeäm naøo gaây ñau nhieàu khi bôm thuoác caûn quang môùi

ñuùng laø ñóa ñeäm caàn phaãu thuaät

H/C Ñau thaàn kinh toïa Beänh hoïc YHCT & YHHÑ 

100

Caùc phöông phaùp thaêm doø khaùc

Ñieän cô ñoà: ghi ñieän cô vaø ño thôøi trò daây thaàn kinh cho

pheùp chaån ñoaùn vò trí cuûa thoaùt vò ñóa ñeäm.

Chuïp ñieän toaùn caét lôùp (CT-scan): laø phöông tieän hieän ñaïi

nhaát ñöôïc vaän duïng ñeå chaån ñoaùn thoaùt vò ñóa ñeäm

B. THEO YHCT

Y hoïc coå truyeàn phaân laøm 02 theå laâm saøng chuû yeáu

A. THEÅ CAÁP (theå Phong Haøn phaïm kinh laïc hoaëc Khí Huyeát Öù

Treä)

Ñaëc ñieåm laâm saøng

Ñau

Ñau löng sau xuoáng chaân doïc theo daây thaàn kinh toaï.

Ñau döõ doäi, ñau taêng khi ho, khi haét hôi,khi cuùi gaäp coå

ñoät ngoät.

Ñau taêng veà ñeâm, giaûm khi naèm yeân treân giöôøng cöùng.

Giaûm ñau vôùi chöôøm noùng.

Reâu löôõi traéng, maïch phuø (neáu do phong haøn)

Löôõi coù theå coù ñieåm öù huyeát (neáu do khí huyeát öù treä)

Beänh nhaân coù caûm giaùc kieán boø, teâ coùng hoaëc nhö kim chaâm

ôû bôø ngoaøi baøn chaân cheùo qua mu baøn chaân ñeán ngoùn caùi (reã

L5) hoaëc ôû goùt chaân hoaëc ngoùn uùt (reã S1).

Khaùm laâm saøng

T/c oâ coät soáng: - cô löng phaûn öùng co cöùng

- coät soáng maát ñöông cong sinh lyù

T/c ñau reã: daáu hieäu Laseøgue (+); Bonnet (+); Neùri (+).

Ñeå xaùc ñònh chính xaùc reã naøo bò xaâm phaïm, caàn khaùm

phaûn xaï, caûm giaùc, vaän ñoäng, dinh döôõng theo baûng sau

Beänh hoïc YHCT & YHHÑ  H/C Ñau thaàn kinh toïa

101

REÃ PXGX Caûm giaùc Vaán ñeà Teo cô

L5

PX gaân

goùt BT

giaûm hoaëc

maát phía

ngoùn caùi

khoâng ñi ñöôïc

baèng goùt chaân

nhoùm cô caêng

chaân tröôùc -

ngoaøi-caùc cô mu

baøn chaân

S1

PX gaân

goùt giaûm

giaûm hoaëc

maát phía

ngoùn uùt

khoâng ñi ñöôïc

baèng muõi baøn

chaân

cô baép caúng chaân

cô gan baøn chaân

B. THEÅ MAÕN (theå Phong Haøn Thaáp/ Can Thaän aâm hö)

Ñaây laø loaïi thöôøng gaëp trong ñau daây thaàn kinh toaï do caùc baát

thöôøng coät soáng thaét löng cuõng nhö thoaùi hoùa caùc khôùp nhoû coät

soáng, caùc dò taät baåm sinh.

Ñaëc ñieåm laâm saøng

Beänh keùo daøi. Ñau aâm æ vôùi nhöõng ñôït ñau taêng. Chöôøm

noùng, naèm nghæ deã chòu. Thöôøng ñau 02 beân hoaëc nhieàu reã.

T/c toaøn thaân: Aân keùm, nguõ ít, meät moûi. Maïch nhu hoaõn,

traàm nhöôïc

V - ÑIEÀU TRÒ

A. THEÅ CAÁP Giai ñoaïn caáp vaø caùc ñôït caáp cuûa caùc theå maõn

tính. (theå Phong Haøn phaïm kinh laïc hoaëc Khí Huyeát Öù Treä)

Naèm yeân treân göôøng cöùng, keâ 01 goái nhoû döôùi khoeo chaân

cho ñaàu goái hôi gaäp laïi. Traùnh hoaëc haïn cheá moïi di chuyeån.

Coâng thöùc huyeät vaø kyõ thuaät chaâm cöùu.

Aùp thoáng ñieåm (thöôøng laø caùc giaùp tích L4-L5,

L5-S1).

Hoaøn khieâu.

UÛy trung.

Kinh coát, Ñaïi chung (neáu ñau doïc reã S1).

Khaâu khö, Laõi caâu (neáu ñau doïc reã L5)

H/C Ñau thaàn kinh toïa Beänh hoïc YHCT & YHHÑ 

102

Kích thích kim maïnh, coù theå söû duïng ñieän chaâm keát hôïp

vôùi cöùu noùng. Thôùi gian löu kim cho 01 laàn chaâm laø 5 -

10 phuùt.

Coù theå söû duïng nhó chaâm (ñaëc bieät quan troïng trong thôøi gian

caáp tính, khi xoay trôû cuûa beänh nhaân thaät söï khoù khaên) vôùi

huyeät söû duïng goàm coät soáng thaét löng (+++), daây thaàn kinh

(++), hoâng, moâng, haùng, goái, coå chaân (+)

Nhöõng baøi taäp vaän ñoäng trò lieäu ñau daây thaàn kinh toïa. Chæ

baét ñaàu khi ñaõ thöïc giaûm ñau (xem höôùng daãn ôû phaàn tieáp

theo)

Baøi thuoác söû duïng: Baøi thuoác trò thaáp khôùp (GS. Buøi Chí

Hieáu) goàm Laù loát 12g, Caø gai leo 12g, Queá chi 10g, Thieân

nieân kieän 12g, Coû xöôùc 10g, Thoå phuïc linh 12g, Saøi ñaát 12g,

Haø thuû oâ 16g, Sinh ñòa 16g

B. THEÅ MAÕN (theå Phong Haøn Thaáp/ Can Thaän aâm hö)

Tuy möùc ñoä ñau ít hôn, nhöng thöôøng ñaùp öùng ñieàu trò chaäm.

Giai ñoaïn naøy, caàn chuù troïng theâm xoa boùp vaø taäp luyeän.

Caàn chuù troïng taäp maïnh caùc cô vuøng thaét löng, nhoùm cô

moâng vaø cô töù ñaàu ñuøi. Tuy nhieân, phaûi taäp töø töø vaø theo söùc

cuûa beänh nhaân. Ôû giai ñoaïn ñaàu, chæ cho taäp goàng cô, daàn

daàn tieán tôùi vaän ñoäng chuû ñoäng, roài chuû ñoäng coù ñeà khaùng.

Ngoaøi ra, keùo naén vaø keùo coät soáng cuõng coù theå ñem laïi keát

quaû toát.

Coâng thöùc huyeät vaø kyõ thuaät chaâm cöùu.

Coâng thöùc huyeät nhö treân gia theâm

Thaän du

Thaùi kheâ

Phi döông

Tam aâm giao

Ñoái vôùi nhöõng huyeät ñöôïc gia theâm: Kích thích kim nheï

hoaëc vöøa. Thôùi gian löu kim cho 01 laàn chaâm laø 20 - 30

phuùt.

Beänh hoïc YHCT & YHHÑ  H/C Ñau thaàn kinh toïa

103

Nhöõng baøi taäp vaän ñoäng trò lieäu ñau daây thaàn kinh toïa

Ngöôøi beänh naèm ngöûa

Goàng cô töø ñaàu ñuøi

Taäp coå chaân

Ñoäng taùc öôõn löng

Ñoäng taùc tam giaùc vaø tam giaùc bieán theå (xem

Döôõng sinh. Baøi taäp tö theá naèm)

Ngöôøi beänh naèm ngöûa, haùng vaø goái gaäp

Taäp goàng cô buïng

Ngöôøi beänh naèm xaáp

Goàng cô moâng

Ngaång ñaàu leân, xoay ñaàu

Nhaác töøng chaân leân, haï xuoáng

Gaäp, duoãi goái töøng beân vaø 2 beân cuøng luùc

Tay ñeå sau gaùy, nhaác ñaàu vaø vai leân

Ngöôøi beänh quyø (choáng 2 tay vaø 2 goái)

Ñöa töøng chaân leân, haï xuoáng

Ñoäng taùc chaøo maët trôøi (xem Döôõng sinh. Baøi

taäp tö theá ngoài)

Ngöôøi beänh ngoài duoãi thaúng 2 chaân. Hai tay vaø thaân

mình vöôn tôùi baøn chaân, ñaàu ngoùn tay coá chaïn vaøo ñaàu

ngoùn chaân

Chuù yù khi taäp:

Baét ñaàu töø ñoäng taùc deã, nheï (goàng cô) tieán daàn ñeán caùc

ñoäng taùc naëng, khoù hôn.

Khi baét ñaàu taäp 1 ñoäng taùc môùi, ngöôøi thaày thuoác phaûi

coù maët ñeå theo doõi, ñaùnh giaù, trôï giuùp cho ngöôøi beänh.

traùnh tình traïng quaù söùc.

Baøi thuoác 1 Baøi thuoác trò thaáp khôùp (GS. Buøi Chí Hieáu) goàm

Laù loát 12g, Caø gai leo 12g, Queá chi 10g, Thieân nieân kieän

12g, Coû xöôùc 10g, Thoå phuïc linh 12g, Saøi ñaát 12g, Haø thuû oâ

16g, Sinh ñòa 16g

H/C Ñau thaàn kinh toïa Beänh hoïc YHCT & YHHÑ 

104

Baøi thuoác 2 Ñoäc hoaït tang kyù sinh gia giaõm goàm Ñoäc hoaït

12g, Phoøng phong 08g, Tang kyù sinh 12g, Teá taân 06g, Queá

chi 06g, Ngöu taát 12g, Ñoã troïng 08g, Ñaûng saâm 12g, Phuïc

linh 12g, Cam thaûo 08g, Baïch thöôïc 12g, Ñöông quy 12g,

Thuïc ñòa 12g, Ñaïi taùo 12g

Baøi thuoác bao goàm nhöõng döôïc lieäu coù chöùa tinh daàu, coù tính noùng

aám coù taùc duïng choáng vieâm, giaûm ñau. Ñoàng thôøi coù nhöõng vò thuoác

naâng ñôõ toång traïng, boå döôõng

C. Ñieàu trò phaãu thuaät ñöôïc ñaët ra trong 4 tröôøng hôïp

Theå lieät vaø teo cô: Laø chæ ñònh phaãu thuaät sôùm, traùnh taøn pheá

cho beänh nhaân.

Theå ngoan coá ñaëc bieät laø loaïi ñau döõ doäi: Sau ñieàu trò tích

cöïc nhieàu thaùng (thöôøng laø 03 thaùng) maø tieán trieån vaãn

khoâng oån ñònh.

Theå taùi phaùt nhieàu laàn: vaø ngaøy caøng gaàn laøm aûnh höôûng

sinh hoaït cuûa beänh nhaân.

Theå phöùc taïp nhö keøm hoäi chöùng chuøm ñuoâi ngöïa.

VI - PHOØNG BEÄNH

Ñau daây thaàn kinh toïa tuy coù nhieàu nguyeân nhaân nhöng phaàn lôùn laø

xung ñoät giöõa ñóa ñeäm vaø reã thaàn kinh. Ñaây laø ñieåm quan troïng caàn

chuù yù ñeå phoøng ngöøa.

Trong lao ñoäng chaân tay caàn chuù yù trong caùc ñoäng taùc phaûi

cuùi ñeå boác vaùc moät troïng löôïng lôùn. Luoân coá gaéng giöõ coät

soáng thaúng khi beâ vaùc.

Taäp theå duïc ñeå reøn luyeän cô löng vaø taêng söï meàm maïi cuûa

coät soáng.

Ñieàu trò kòp thôøi caùc beänh thoaùi hoùa coät soáng coù giaù trò tích

cöïc phoøng beänh trong ñau daây thaàn kinh toïa.

 

 

( )

TIN MỚI NHẤT

TIN ĐÃ ĐĂNG
 
  

 

 
Từ khóa: Mục tin:
citozen
   TIN TỨC MỚI NHẤT
Đau nhức sau mổ nối xương, làm sao giảm?
Phòng ngừa và điều trị đau thắt lưng bằng đai thắt lưng đa năng Bách Huyên
Bí quyết phòng tránh đau lưng
Phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân viêm khớp dạng thấp
Cách điều trị và phòng tránh thoát vị đĩa đệm
Đau vùng thắt lưng cách phòng và chữa
Đi bộ nhiều, tăng nguy cơ thoái hóa khớp gối
Nguyên nhân và cách điều trị đau vai
Những phát hiện mới về đau lưng
Điều trị đau lưng có nguyên nhân từ cột sống
Triệu chứng và điều trị thoái hoá cột sống cổ
10 CÁCH NGĂN NGỪA THOÁI HÓA KHỚP
Phương pháp mới điều trị thoái hóa khớp háng- Mổ ít xâm lấn
Dinh dưỡng cho người viêm xương khớp
 

 Copyright © 2008 www.coxuongkhop.com.vn. Allright reserved. Design by Phan Ngọc Nam