Administrator Contron Pannel

 

Trang Chủ  I   Giới Thiệu  I   Sản phẩm   I    Bí quyết - Kinh nghiệm   I    Phương pháp điều trị   I    Liên Hệ 

   DANH MỤC TIN

omron
   DỰ BÁO THỜI TIẾT
   TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
   HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
Chat với nhân viên tư vấn
Nhân viên tư vấn
 
Chat với nhân viên tư vấn
Nhân viên tư vấn
 
   THỐNG KÊ WEBSITE
 

  Lượt truy cập: 1679787

  Đang online:
11

 

 

THỐNG PHONG – GOUTTE THỐNG PHONG – GOUTTE
THỐNG PHONG – GOUTTE
 
Gửi ngày 14 tháng 10 năm 2008

THOÁNG PHONG – GOUTTE

NOÄI DUNG

QUAN NIEÄM CUÛA YHHÑ.

I. ÑAÏI CÖÔNG

Goutte hay hoäi chöùng goutte laø danh töø duøng ñeå chæ moät nhoùm tình traïng beänh lyù goàm

nhieàu thôøi kyø vieâm khôùp taùi ñi taùi laïi, töông öùng vôùi söï hieän dieän cuûa caùc tinh theå acid

uric hoaëc tinh theå muoái urate ôû trong dòch khôùp. Trong nhieàu tröôøng hôïp coù theå coù söï

tích tuï caùc tinh theå naøy ôû ngoaøi khôùp nhö ôû trong thaän, trong moät soá moâ döôùi da. Coù

hai loaïi chính:

Goutte nguyeân phaùt: coù tính chaát di truyeàn.

Goutte thöù phaùt: thöôøng laø haäu quaû tieán trieån cuûa moät beänh hay laø haäu quaû cuûa

vieäc söû duïng thuoác laâu ngaøy (nhö thuoác lôïi tieåu, Aspirine lieàu thaáp).

Taàn suaát xuaát hieän

90% tröôøng hôïp goutte nguyeân phaùt xaûy ra ôû ñaøn oâng, neáu ôû phuï nöõ chæ thaáy xaûy ra

ôû tuoåi maõn kinh maø thoâi.

Goutte thöù phaùt hay gaëp ôû phuï nöõ maéc beänh tim maïch, coù taêng huyeát aùp hoaëc

nhöõng beänh nhaân coù beänh aùc tính veà maùu (beänh ñau tuûy Kahler, baïch caàu kinh

nieân theå tuûy, ña hoàng caàu …), bò beänh thaän kinh nieân hoaëc bò ngoä ñoäc chì.

Thoáng keâ Chaâu AÂu: Goutte chieám 0,02 ñeán 0,2% daân soá, chuû yeáu ôû nam giôùi

chieám tyû leä 95%, thöôøng xuaát hieän ôû tuoåi trung nieân (30-40 tuoåi).

ÔÛ Vieät Nam theo thoáng keâ cuûa beänh vieän Baïch Mai: beänh goutte chieám 1,5% caùc

beänh veà xöông khôùp.

II. NGUYEÂN NHAÂN VAØ CÔ CHEÁ BEÄNH SINH

A/ Nguoàn goác vaø söï chuyeån hoùa acid uric

Nguyeân nhaân tröïc tieáp gaây ra beänh goutte laø acid uric. ÔÛ ngöôøi bình thöôøng: acid uric

trong maùu giöõ möùc ñoä coá ñònh: nam 5mg% vaø nöõ 4mg%. Toång löôïng acid uric trong

cô theå laø 1000mg vaø löôïng naøy luoân luoân ñöôïc chuyeån hoùa (sinh môùi vaø thaûi tröø).

1. Sinh môùi

Acid uric ñöôïc taïo thaønh töø 3 nguoàn

Thoaùi bieán töø chaát coù nhaân purin do thöùc aên mang vaøo

Thoaùi bieán töø chaát coù nhaân purin töø trong cô theå (caùc acid nhaân AND vaø ARN do söï

phaù huûy caùc teá baøo giaûi phoùng ra)

Toång hôïp caùc purin töø con ñöôøng noäi sinh.

Ngoaøi söï hình thaønh acid uric töø ba nguoàn treân, coøn caàn söï tham gia cuûa caùc men

nuclease, xanthin oxyclase, hypoxanthyn, guanin-phosphoribosyl-transferase (HGPT).

2. Thaûi tröø

Ñeå caân baèng, haøng ngaøy acid uric ñöôïc thaûi tröø ra ngoaøi, chuû yeáu theo ñöôøng thaän

(450-500mg/24 giôø) vaø moät phaàn qua ñöôøng phaân cuøng vôùi caùc ñöôøng khaùc 200mg)

3. Nguyeân nhaân gaây taêng löôïng acid uric

Taêng baåm sinh: Beänh Lesch-Nyhan; do thieáu men HGPT neân löôïng acid uric taêng

cao ngay töø nhoû, beänh coù bieåu hieän toaøn thaân, thaàn kinh, thaän vaø khôùp. Beänh raát

hieám vaø raát naëng.

Goutte nguyeân phaùt: gaén lieàn vôùi yeáu toá di truyeàn vaø cô ñòa, quaù trình toång hôïp

purin noäi sinh taêng nhieàu gaây taêng nhieàu acid uric.

Goutte thöù phaùt: acid uric trong cô theå taêng do:

AÊn nhieàu thöùc aên coù chöùa nhieàu purin (gan, loøng, thòt, caù, naám, toâm, cua), uoáng

nhieàu röôïu. Ñaây cuõng laø taùc nhaân taùc ñoäng gaây beänh caû nguyeân phaùt vaø thöù phaùt.

Do taêng cöôøng thoaùi bieán purin noäi sinh (phaù huûy nhieàu teá baøo toå chöùc) nhö beänh

ña hoàng caàu, leucemie maïn theå tuûy, Hodgkin, sarcome haïch, ñau tuûy xöông hoaëc

do söû duïng nhöõng thuoác dieät teá baøo ñeå ñieàu trò caùc beänh aùc tính.

Do giaûm thaûi acid uric qua thaän vì vieâm thaän maïn tính hoaëc suy thaän, laøm acid

uric öù laïi gaây beänh.

B/ Cô cheá beänh sinh

Khi löôïng acid uric trong maùu taêng cao (treân 7mg% hay 416,5 ìmol/l) vaø toång löôïng

acid uric trong cô theå taêng thì seõ laéng ñoïng laïi ôû moät soá toå chöùc vaø cô quan döôùi daïng

tinh theå acid uric hay urat monosodic.

a. Laéng ñoïng ôû maøng hoaït dòch gaây vieâm khôùp.

b. Laéng ñoïng ôû thaän (nhu moâ thaän vaø ñaøi beå thaän).

c. Laéng ñoïng ôû caùc noäi taïng vaø cô quan, gaây caùc bieåu hieän beänh goutte ôû nôi naøy:

Suïn xöông, suïn khôùp, suïn vaønh tai, thanh quaûn.

Gaân: gaân achille, caùc gaân duoãi caùc ngoùn.

Toå chöùc döôùi da: khuyûu, maét caù, goái.

Thaønh maïch, tim.

Maét.

Trong beänh goutte, urat monosodic laéng ñoïng ôû thaønh hoaït dòch seõ gaây moät loaït caùc

phaûn öùng:

Hoaït hoùa yeáu toá Hageman taïi choã, töø ñoù kích thích caùc tieàn chaát gaây vieâm nhö

kininigen vaø kallicreinogen trôû thaønh kinin vaø kallicrein gaây phaûn öùng vieâm ôû

thaønh hoaït dòch.

Töø phaûn öùng vieâm caùc baïch caàu seõ taäp trung tôùi, baïch caàu seõ thöïc baøo caùc vi tinh

theã urat roài giaûi phoùng caùc men tieâu theå cuûa baïch caàu (lysozyme) caùc men naøy

cuõng laø moät taùc nhaân gaây vieâm raát maïnh.

Phaûn öùng vieâm cuûa maøng hoaït dòch seõ laøm taêng chuyeån hoùa, sinh nhieàu acid lactic

taïi choã vaø giaûm ñoä pH, moâi tröôøng caøng toan thì urat caøng laéng ñoïng nhieàu vaø

phaûn öùng vieâm ôû ñaây trôû thaønh moät voøng kheùp kín lieân tuïc, vieâm seõ keùo daøi. Do

ñoù treân laâm saøng thaáy 2 theå beänh goutte:

Theå beänh goutte caáp tính, quaù trình vieâm xaûy ra trong moät thôøi gian ngaén roài

chaám döùt, roài laïi taùi phaùt.

Theå beänh goutte maïn tính quaù trình laéng ñoïng urat nhieàu vaø keùo daøi, bieåu hieän

vieâm lieân tuïc khoâng ngöøng.

III. TRIEÄU CHÖÙNG LAÂM SAØNG

A/ Giai ñoaïn noàng ñoä acid uric trong maùu cao vaø chöa bieåu hieän treân laâm saøng

Hay gaëp ôû nam luùc tuoåi daäy thì vaø nöõ luùc tuoåi maõn kinh. Coù theå xuaát hieän côn ñau

quaën thaän (10-40%) do soûi urat tröôùc

B/ Giai ñoaïn goutte caáp tính

Goutte caáp tính ñöôïc bieåu hieän baèng nhöõng ñôït vieâm caáp tính vaø döõ doäi cuûa ngoùn chaân

caùi (khôùp baøn ngoùn), thöôøng xaûy ñeán baát thình lình. Côn goutte caáp coù theå khôûi phaùt

sau moät soá ñieàu kieän thuaän lôïi nhö:

Sau moät böõa aên nhieàu thòt röôïu.

Sau chaán thöông hoaëc phaãu thuaät.

Lao ñoäng naëng, ñi laïi nhieàu, mang giaøy quaù chaät.

Xuùc ñoäng, caûm ñoäng.

Nhieãm khuaån caáp.

Sau khi duøng moät soá thuoác lôïi tieåu nhö nhoùm chlorothiazid, tinh chaát gan,

vitamin B12, steroid…

Khoaûng 50% beänh nhaân coù daáu hieäu baùo tröôùc nhö roái loaïn tieâu hoùa, nhöùc ñaàu, meät

moûi, ñaùi nhieàu vaø noùng buoát, soát nheï…

Côn thöôøng xaûy ra vaøo ban ñeâm, khoaûng 2 –3 giôø saùng. Ñau nhöùc döõ doäi ôû khôùp

baøn ngoùn chaân caùi, caøng luùc caøng ñau nhieàu, ñeán noãi ñuïng vaøo taám chaên meàn

cuõng khoâng sao chòu ñöôïc.

Côn ñau keùo daøi ñeán saùng thì dòu daàn, ñeán ñeâm hoâm sau laïi baét ñaàu ñôït ñau nhö

cuõ. Moät côn goutte caáp tính coù theå keùo daøi vaøi ngaøy ñeán vaøi tuaàn. Beänh nhaân coù

soát, coù theå keøm theo reùt run, nhieät ñoä töø 38 – 390C. Soát caøng cao neáu beänh nhaân

caøng ñau nhieàu.

Nôi khôùp ñau nhöùc seõ coù daáu hieäu vieâm khôùp caáp, da ñoû laùng, phuø nheï, coù nhieàu

tónh maïch noåi leân.

Heát côn, beänh nhaân seõ ngöùa ôû khôùp, troùc da, khôùp bò cöùng töø 1 –2 ngaøy roài trôû laïi bình

thöôøng khoâng di chöùng.

Côn caáp tính, coù theå taùi phaùt nhieàu laàn, 7% khoâng coù côn goutte caáp laàn II, nhöng

phaàn lôùn côn goutte caáp laàn II xaûy ra töø sau moät naêm cho tôùi 10 naêm.

C/ Goutte maïn tính

Dieãn tieán chaäm, coù theå coù hoaëc khoâng coù, keøm theo caùc ñôït caáp. Neáu coù caùc ñôït naøy

xaûy ra ít hôn, thôøi gian ñau ngaén hôn.

1. Goutte maïn bieåu hieän baèng daáu hieäu noåi ôû caùc u cuïc (tophi) vaø vieâm ña khôùp

maïn tính. Do ñoù goïi laø goutte laéng ñoïng.

Tophi laø nhöõng cuïc tinh theå acid uric hoaëc muoái urat coù ôû maøng khôùp, suïn khôùp, gaân

cô, moâ döôùi da. Tophi xuaát moät caùch kín ñaùo, lôùn chaäm, khoâng di ñoäng, cöùng daàn,

hình theå khoâng ñeàu, khoâng ñau nhöng söï hieän dieän ôû khôùp coù theå laøm cöùng daàn vaø ñöa

tôùi bieán daïng khôùp. Da nôi tophi xuaát hieän deã bò loeùt, doø loã, chaûy ra moät chaát traéng

nhö phaán. Tophi ít khi bò nhieãm truøng, neáu boäi nhieãm raát khoù chöõa laønh.

2. Bieán daïng khôùp

Khôùp naøo ôû giai ñoaïn goutte maïn tính cuõng ñeàu coù theå bò toån thöông caû. Thöôøng bò

thöông toån ôû nhieàu khôùp moät luùc vaø laø caùc khôùp nhoû ngoaïi bieân. Khôùp khoâng ñau luùc

nghæ ngôi nhöng ñau vaø cöùng khôùp khi hoaït ñoäng.

3. Bieán chöùng noäi taïng.

1/3 tröôøng hôïp beänh nhaân ñau sau côn goutte coù côn ñau quaën thaän do coù söï thaønh

laäp soûi urat.

Moät soá beänh nhaân coù chöùc naêng thaän thay ñoåi. Dieãn tieán beänh thaän raát chaäm.

IV. XEÙT NGHIEÄM CAÄN LAÂM SAØNG.

Acid uric maùu taêng.

Baïch caàu taêng

Toác ñoä laéng maùu bình thöôøng hoaëc taêng ít.

Dòch khôùp ñuïc.

Baïch caàu taêng nhieàu 10.000 – 70.000 /mm3. Phaàn lôùn laø baïch caàu ña nhaân. Mucin

giaûm. Noàng ñoä glucose vaø acid uric töông töï nhö trong maùu.

X quang khôùp.

Goutte caáp chöa coù bieán ñoåi treân X quang.

Goutte maïn: khoaûng caùch 2 ñaàu xöông heïp laïi, coù hieän töôïng moïc theâm xöông ôû

ñaàu xöông vaø coù hieän töôïng taïo hang ôû trong xöông.

V. CHAÅN ÑOAÙN.

A/ Chaån ñoaùn xaùc ñònh

1. Côn goutte caáp caàn chaån ñoaùn phaân bieät vôùi

Côn giaû goutte: laø beänh vieâm khôùp cuûa ngöôøi giaø, do söï laéng ñoïng cuûa nhöõng tinh

theå calci trong dòch khôùp, ñoâi khi cuõng coù xaûy ra ôû ngöôøi treû vaø thöông toån tieán

trieån nhanh choùng ôû nhieàu khôùp. Beänh xuaát hieän ôû hai phaùi nhö nhau. Côn giaû

goutte caáp cuõng töông töï nhö goutte caáp nhöng thöôøng laø toån thöông khôùp to (nhaát

laø goái, cuõng coù theå thaáy ôû khôùp coå tay, coå chaân, maéc caù, coät soáng löng, ngoùn caùi

chaân) vaø thôøi gian ñau ngaén hôn 1-2 tuaàn.

X. Quang cho thaáy hieän töôïng hoùa voâi ôû suïn.

Dòch khôùp chöùa caùc tinh theå calcium vaø giaû tophi laø nhöõng cuïc tinh theå calcium

keát laïi thaønh töøng ñaùm.

Beänh ñieàu trò khoâng hieäu quaû vôùi Cochichine.

Vieâm khôùp caáp trong beänh vieâm ña khôùp daïng thaáp.

Vieâm khôùp muû.

Vieâm khôùp do chaán thöông.

Thoaùi hoùa khôùp.

2. Goutte maïn tính

Caàn phaûi phaân bieät taát caû caùc tröôøng hôïp vieâm khôùp gaây bieán daïng khôùp nhö thoaùi

hoùa khôùp, vieâm khôùp daïng thaáp.

VI. ÑIEÀU TRÒ THEO YHHÑ

a/. Nhaèm muïc ñích

Chaám döùt côn goutte caáp caøng nhanh caøng toát.

Ngöøa taùi phaùt.

Ngöøa bieán chöùng baèng caùch ngaên ngöøa söï laéng ñoïng cuûa caùc tinh theå acid uric hoaëc

muoái urat.

Traùnh caùc yeáu toá thuaän lôïi cho söï xuaát hieän Goutte.

b/. Cuï theå

Ñieàu trò côn goutte caáp thöôøng duøng Colchichin ôû lieàu taán coâng. Coù theå duøng

Phenylbutazone hoaëc Indocide ñeå taêng söï thaûi acid.

Ngöøa taùi phaùt: coù theå duøng Colchichin lieàu thaáp vaø duøng caùc thuoác Probenecid,

Allopurinol hoaëc Sulliupyrazone ñeå taêng söï thaûi acid uric.

Cheá ñoä aên uoáng vaø sinh hoaït:

Kieâng röôïu vaø caùc thuoác kích thích nhö ôùt, caø pheâ. v. v…

Haïn cheá thöùc aên coù nhieàu purin.

Uoáng nhieàu nöôùc (2lít/ngaøy).

Traùnh laøm vieäc quaù söùc, traùnh laïnh, traùnh aên uoáng quaù möùc.

Khi phaãu thuaät hoaëc caùc beänh toaøn thaân caàn chuù yù theo doõi acid uric maùu ñeå

ñieàu trò kòp thôøi

QUAN NIEÄM CUÛA YHCT

I. NGUYEÂN NHAÂN VAØ CÔ CHEÁ SINH BEÄNH

Goutte hay Thoáng phong ñöôïc moâ taû nhö treân naèm trong phaïm truø Chöùng Tyù theå Haøn

tyù, Thaáp tyù, Haøn thaáp tyù,vaø chöùng Lòch tieát phong.

Nguyeân nhaân do ba thöù taø khí Phong, Haøn, Thaáp vaøo tích tuï laâu ngaøy trong cô theå, maø

cô theå laïi coù Can Thaän baát tuùc: Can hö khoâng nuoâi döôõng ñöôïc caân maïch; Thaän hö

khoâng laøm chuû ñöôïc coát tuûy. Hö nhieät keát hôïp vôùi Khí huyeát öù treä do taø khí tích tuï gaây

beá taéc laøm cho khôùp xöông söng noùng ñau khoâng co duoãi vaän ñoäng ñöôïc. Ñau caøng

döõ doäi veà ñeâm, trôøi laïnh ñau taêng, chöôøm noùng ñôõ ñau. Neáu beänh tieán trieån nhanh vaø

maïnh hôn thì goïi laø Baïch hoå lòch tieát.

II. ÑIEÀU TRÒ THEO YHCT

A/ Goutte nguyeân phaùt

Y hoïc coå truyeàn moâ taû trong chöùng Thoáng tyù hay Haøn tyù. Ñau döõ doäi ôû moät khôùp trôøi

laïnh ñau taêng, ñeâm ñau nhieàu khoâng nguû ñöôïc. Haøn khí nhieàu hay haønh beänh ñi xuoáng

laøm cho khôùp xöông, da thòt 2 chaân naëng neà hoaëc söng nhöùc. Pheùp chöõa chung Taùn

haøn, khu phong, tröø thaáp vaø haønh khí hoaït huyeát.

1. Theå Haøn tyù

Pheùp trò: Taùn haøn laøm chính, sô phong - taùo thaáp laøm phuï vaø gia theâm thuoác oân

thoâng vì tính chaát cuûa haøn laø ngöng treä.

@ Baøi Ñoäc hoaït tang kyù sinh thang gia theâm caùc vò thuoác nhö Phuï töû 8g, Queá chi 8g.

(Xem Beänh hoïc vaø Dieàu trò PPP, trang 334)

@ Baøi OÂ ñaàu thang gia giaûm goàm: Phuï töû cheá 8g, Ma hoaøng 12g, Baïch thöôïc 12g,

Hoaøng kyø 12g, Phuïc linh 12g, Cam thaûo 8g.

Phaân tích baøi thuoác

Vò thuoác Taùc duïng YHCT Vai troø

Phuï töû Boå hoûa trôï döông, truïc haøn taø. Quaân

Ma hoaøng Phaùt haõn giaûi bieåu. Thaàn

Baïch thöôïc Lieãm aâm döôõng huyeát chæ thoáng. Thaàn

Hoaøng kyø Boå khí coá bieåu Taù

Phuïc linh Lôïi thuûy thaåm thaáp. Taù

Laù sa-keâ Tröø ñaøm thaáp. Taù

Cam thaûo OÂn trung, dieàu hoøa caùc vò thuoác. Söù

@ Baøi Nguõ Tích taùn gia giaûm

Phaân tích baøi thuoác

Vò thuoác Taùc duïng YHCT Vai troø

Can khöông Oân trung truïc haøn thoâng maïch. Quaân

Nhuïc queá Oân lyù khöù haøn Quaân.

Ma hoaøng Phaùt haõn giaûi bieåu. Thaàn.

Ñöông quy Hoaït huyeát döôõng huyeát Thaàn.

Xuyeân khung Hoaït huyeát chæ thoáng Thaàn.

Baïch chæ Traán thoáng gæi bieåu Taù

Thöông truaät Oân trung hoaù ñaøm. Taù

Taàn giao Tröø phong thaáp, thö caân hoaït laïc. Taù

Haäu phaùc Taùo thaáp kieän tyø Taù

Traàn bì Kieän tyø lyù khí hoaù ñaøm. Taù.

Baùn haï Giaùng khí tröø thaáp hoaù ñaøm. Taù

Phuïc linh Lyù khí hoaù ñaøm Taù

Baïch thöôïc Döôõng huyeát chæ thoáng. Taù

Cam thaûo. Oân trung hoaø vò Söù.

2. Lòch tieát phong

Neáu ôû giai ñoaïn caáp Khôùp söng to, ñau nhöùc döõ doäi, co duoãi khoù khaên, vieâm nhieät

phaùt soát..

@ Baøi Baïch hoå queá chi thang gia vò goàm:Thaïch cao, Queá chi, Tri maãu, Thöông truaät,

Hoaøng baù, Tang chi, Ngaïnh meã, Phoøng kyõ. (Xem Beänh hoïc vaø Dieàu trò PPP, trang 331)

Neáu qua giai ñoaïn caáp

@ Baøi Ñoäc hoaït tang kyù sinh gia giaûm goàm Ñoäc hoaït, Phoøng phong, Tang kyù sinh,

Teá taân, Taàn giao, Ñöông quy, Ñaûng saâm, Phuïc linh, Ngöu taát, Ñoã troïng, Queá chi, Thuïc

ñòa, Baïch thöôïc, Phuï töû cheá, Cam thaûo. (Xem Beänh hoïc vaø Dieàu trò PPP, trang 334)

B/ Goutte thöù phaùt

Tuøy thuoäc vaøo theå beänh chính keøm theo goutte nhö Thaän aâm hö, Can aâm hoaëc Can

huyeát hö. Tyø Thaän döông hö maø duøng baøi thuoác thích hôïp, nhöng vò thuoác chính laø Laù

sa keâ töø 20 ñeán 30g

Thí duï: Goutte thöù phaùt treân taêng huyeát aùp theå Can thaän aâm hö

@ Baøi Boå Can Thaän goàm Ñöông quy 12g, Hoaøi sôn 12g, Thuïc ñòa 16g, Traïch taû 12g,

Saøi hoà 12g, Haø thuû oâ 12g, Thaûo quyeát minh 12g. Gia theâm Laù sa keâ 20g-30g. (Xem

Beänh hoïc vaø Dieàu trò P, trang 224-260)

@ Duøng ñoäc vò Laù Sa Keâ 50g saéc uoáng döôùi daïng traø haèng ngaøy, keøm theâm baøi

thuoác Luïc vò neáu coù Thaän aâm hö; keøm theâm baøi thuoác Baùt vò neáu coù Tyø Thaän döông

hö.v. v….

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO

1. Buøi Chí Hieáu. Döôïc lyù trò lieäu thuoác Nam. NXB Ñoàng Thaùp. 1994

2. Boä moân YHCT Tröôøng Ñaïi Hoïc Y Haø Noäi. Y Hoïc Coå Truyeàn. NXB YH Haø Noäi.

1994

3. Harrisson’s. Principles of Internal Medicine 14 th Edison

4. H. Ralph Schumacher, Jr., MD. Primer on the rheumatic Diseases. 9th edition

5. Haûi Thöôïng Laõn Oâng Leâ Höõu Traùc. Haûi thöôïng Y toâng taâm lónh I,II,III,IV NXB

Haø noäi. 1997

6. Nguyeãn Töû Sieâu. Hoaøng ñeá Noäi kinh Toá vaán. NXB TPHCM. 1992

7. Traàn Vaên Kyø. Döôïc hoïc coå truyeàn taäp I vaø II. NXB TPHCM. 1997

8. Traàn Ngoïc Aân. Beänh thaáp khôùp. NXB Y hoïc Haø Noäi. 1993.

9. Vieän Y Hoïc Trung Y Baéc Kinh. Löôïc dòch: Döông Höõu Nam, Döông Troïng Hieáu.

Phöông teã hoïc dieãn nghóa. NXB YH Haø Noäi. 1994

10. Vibeke Strand; David L. Scott, Lee S. Simon. Novel therapeutic agents for the

treatment of Autoimmune diseases

 

( )

TIN MỚI NHẤT

TIN ĐÃ ĐĂNG
 
  

 

 
Từ khóa: Mục tin:
citozen
   TIN TỨC MỚI NHẤT
Đau nhức sau mổ nối xương, làm sao giảm?
Phòng ngừa và điều trị đau thắt lưng bằng đai thắt lưng đa năng Bách Huyên
Bí quyết phòng tránh đau lưng
Phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân viêm khớp dạng thấp
Cách điều trị và phòng tránh thoát vị đĩa đệm
Đau vùng thắt lưng cách phòng và chữa
Đi bộ nhiều, tăng nguy cơ thoái hóa khớp gối
Nguyên nhân và cách điều trị đau vai
Những phát hiện mới về đau lưng
Điều trị đau lưng có nguyên nhân từ cột sống
Triệu chứng và điều trị thoái hoá cột sống cổ
10 CÁCH NGĂN NGỪA THOÁI HÓA KHỚP
Phương pháp mới điều trị thoái hóa khớp háng- Mổ ít xâm lấn
Dinh dưỡng cho người viêm xương khớp
 

 Copyright © 2008 www.coxuongkhop.com.vn. Allright reserved. Design by Phan Ngọc Nam