Administrator Contron Pannel

 

Trang Chủ  I   Giới Thiệu  I   Sản phẩm   I    Bí quyết - Kinh nghiệm   I    Phương pháp điều trị   I    Liên Hệ 

   DANH MỤC TIN

omron
   DỰ BÁO THỜI TIẾT
   TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
   HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
Chat với nhân viên tư vấn
Nhân viên tư vấn
 
Chat với nhân viên tư vấn
Nhân viên tư vấn
 
   THỐNG KÊ WEBSITE
 

  Lượt truy cập: 1679788

  Đang online:
11

 

 

Bệnh Loãng Xương Bệnh Loãng Xương
Bệnh Loãng Xương
 
Gửi ngày 14 tháng 10 năm 2008

BEÄNH LOAÕNG XÖÔNG

(Osteùoporose)

1. ÑAÏI CÖÔNG

Xöông laø moät moâ lieân keát ñaëc bieät coù 3 chöùc naêng : vaän ñoäng – baûo veä vaø chuyeån

hoùa . Xöông ñöôïc caáu taïo bôûi 2 thaønh phaàn cô baûn laø khuoân xöông vaø caùc hôïp chaát

khoaùng

Khuoân xöông chieám khoái löôïng lôùn trong toaøn boä xöông goàm caùc sôïi colagen caùc moâ

lieân keát khaùc raát giaøu chaát glucoaminoglycin vaø caùc teá baøo – taïo coát baøo vaø huyû coát

baøo . Treân caùc khuoân baèng chaát höõu cô naøy caùc hôïp chaát khoaùng calci vaø phospho seõ

coá ñònh vaø laøm cho xöông trôû neân raén chaéc chòu löïc chòu taõi

Moâ xöông luôn ñöôïc thay cuõ ñoåi môùi trong suoát cuoäc ñôøi, huûy coát baøo phaù huûy phaàn

xöông cuõ, ñoàng thôøi taïo coát baøo taïo neân xöông môùi ñeå buø ñaép laïi, hai quaù trình naøy

caân baèng nhau ôû ngöôøi tröôûng thaønh, nhöng taïo nhieàu hôn ôû ngöôøi treû vaø huyû nhieàu

hôn ôû ngöôøi giaø .

Coù nhieàu yeáu toá taùc ñoäng vaøo söï ñieàu hoøa quaù trình taïo vaø huyû xöông nhö : di truyeàn,

tuoåi, giôùi, dinh döôõng, noäi tieát, söï sinh saûn, ngheà nghieäp, caùc thoùi quen trong cuoäc

soáng nhö vaän ñoäng, tónh taïi…….

1.1. Ñònh nghóa

Laø hieän töôïng taêng phaàn xoáp cuûa xöông do giaûm soá löôïng toå chöùc xöông, giaûm troïng

löôïng trong moät ñôn vò toå chöùc xöông, laø haäu quaû cuûa söï suy giaûm caùc khung protein

vaø löôïng calci gaén vôùi caùc khung naøy. Veà giaûi phaãu beänh thaáy caùc beø xöông teo,

moûng vaø thöa, phaàn voû xöông moûng, taïo coát baøo thöa thôùt, khoâng thaáy caùc ñöôøng

dieàm daïng xöông (bordures osteùoides), tuûy xöông ngheøo vaø thay baèng toå chöùc môõ.

1.2. Ñaëc ñieåm dòch teã hoïc cuûa Loaõng xöông :

- Loaõng xöông ñang laø vaán ñeà lôùn ñoái vôùi söùc khoûe coäng ñoàng , trong ñoù rieâng loaõng

xöông nguyeân phaùt ñöôïc caùc chuyeân gia y hoïc thoáng keâ nhö sau :

ÔÛ Myõ moãi naêm coù khoaûng 1,5 trieäu ngöôøi gaõy xöông do loaõng xöông , ñoøi hoûi chi

phí leân tôi 7 -10 ti’ ñoâ la moãi naêm cho caùc tröôøng hôïp naøy

ÔÛ Phaùp soá phuï nöõ bò loaõng xöông sau maõn kinh öôùc tính khoaûng 4,5 trieäu ngöôøi

trong ñoù 10% bò taøn pheá

ÔÛ Chaâu Aâu : 20% phuï nöõ tuoåi 65 coù ít nhaát laø 1 hoaëc nhieàu toån thöông ôû coät

soáng, xöông coå tay, caän ñaàu xöông ñuøi vaø 40% trong soá naøy sau ñoù coù theå bò gaõy

xöông

ÔÛ Hoàng Kong naêm 1993 thoáng keâ thaáy coù 380 tröôøng hôïp gaûy xöông treân

100.000 ngaøn phuï nöõ vaø ôû nam giôùi con soá naøy laø 200/100.000

1.3. Quan nieäm cuûa YHCT veà beänh loaõng xöông

Theo YHCT bieåu hieän cuûa Loaõng xöông cuõng ñöôïc moâ taû trong phaïm vi chöùng hö

lao, laø teân goïi chung cuûa caû nguõ lao thaát thöông vaø luïc cöïc .

Beänh chöùng naøy ñöôïc neâu trong saùch naïn kinh vaø ñònh caùch ñieàu trò . Saùch Kim quyõ

yeáu löôïc ñem chöùng naøy thaønh ra moät thieân rieâng, vieát theâm veà caùch phaân bieät maïch,

chöùng vaø phöông döôïc ñieàu trò . Ñeán thôøi ñaïi Kim nguyeân thì Lyù Ñoâng Vieân vaø Chu

Ñan Kheâ coù theâm yù kieán veà chö`ng lao quyeän noäi thöông, Ñoâng vieân sôû tröôøng duøng

thuoác cam oân ñeå boå trung khí vaø Ñan Kheâ gioûi veà thuoác tö aâm ñeå giaùng hoûa , sau ñoù

caùc ñôøi sau nhö Nguyeân, Minh, Thanh ñeàu coù saùch vôû noùi ñeán beänh lyù naøy .

Theo saùch noäi kinh : Nguõ lao aø nhìn laâu haïi huyeát, naèm laâu haïi khí, ngoài laâu haïi thòt,

ñöùng laâu haïi xöông, ñi laâu haïi gaân , coøn goïi laø taâm lao – pheá lao – tyø lao – thaän lao –

can lao. Thaát thöông laø aên noù quaù haïi tyø, giaän quaù haïi can, gaéng söùc mang naëng quaù –

ngoài laâu choã ñaát öôùt toån thöông thaän, ñeå thaân theå bò laïnh toån thöông pheá, buoàn raàu lo

nghó toån thöông taâm, möa gioù reùt naéng thì toån thöông hình theå, khieáp sôï quaù khoâng tieát

cheá ñöôïc thì toån thöông yù chí . Luïc cöïc laø Khí cöïc, huyeát cöïc, caân cöïc, cô nhuïc cöïc,

coát cöïc, tinh cöïc

Nhö vaäy, loaõng xöông laø 1 trong caùc beänh lyù thuoäc chöùng hö lao ñoù laø thaän lao hay coát

cöïc

2. NGUYEÂN NHAÂN – CÔ CHEÁ BEÄNH SINH

2.1. Nguyeân nhaân:

Baûn chaát cuûa loaõng xöông laø do thieáu soùt trong khaâu saûn xuaát khung xöông, coøn caùc

roái loaïn chuyeån hoùa calci – phospho, nhaát laø taêng calci nieäu chæ laø thöù phaùt vaø chæ roõ

reät neáu loaõng xöông tieán trieån nhanh choùng

Ngöôøi ta phaân bieät loaõng xöông nguyeân phaùt vaø thöù phaùt

2.1.1.. Loaõng xöông nguyeân phaùt:

Gaëp ôû tuoåi giaø, do quaù trình laõo hoaù cuûa taïo coát baøo gaây neân thieåu saûn xöông, tuoåi

caøng cao thì tình traïng thieåu saûng xöông caøng taêng, cho ñeán khi troïng löôïng rieâng

giaûm treân 30% so vôùi bình thöôøng thì coù daáu hieäu laâm saøng vaø coi laø beänh lyù vì vöôït

quaù giôùi haïn sinh lyù bình thöôøng.

Gaëp ôû tuoåi maõn kinh do roái loaïn vaø thieáu huït kích toá nöõ

2.1.2.. Loaõng xöông thöù phaùt:

Thaáy ôû moïi löùa tuoåi vaø do nhieàu nguyeân nhaân khaùc nhau.

Baát ñoäng quaù laâu: do beänh, do ngheà nghieäp, nhöõng ngöôøi du haønh vuõ truï ôû laâu

trong con taøu…

Do beänh oáng tieâu hoùa, hoaëc do dinh döôõng:

Hoäi chöùng keùm haáp thu

Caét ñoaïn daï daøy

Thöùc aên thieáu calci

Beänh Scorbut

Do coù beänh noäi tieát: cöôøng voû thöôïng thaän (Cushing), suy tuyeán sinh duïc ( caét

buoàng tröùng, tinh hoaøn), cöôøng giaùp, to vieãn cöïc…

Do thaän: suy thaän maïn ( thaûi nhieàu calci), chaïy thaän nhaân taïo chu kyø…

Do thuoác: laïm duïng steriod, heparin…

2.2. Nhöõng yeáu toá nguy cô gaây loaõng xöông :

Yeáu toá di truyeàn :

Thieáu soùt trong caáu truùc hoaëc trong toång hôïp chaát taïo keo, theå traïng quaù gaày

Do duøng thuoác : Choáng co giaät, hoùa trò lieäu ung thö , laïm duïng röôïu

Huùt thuoác laù

Cafein : Uoáng > 5 taùch caø pheâ 1 ngaøy

BAÛNG XEÁP LOAÏI NGUYEÂN NHAÂN LOAÕNG XÖÔNG THEO MÖÙC ÑOÄ XUAÁT

HIEÄN :

Hay gaëp Hieám gaëp

Sau maõn kinh

Tuoåi cao

Suy sinh duïc ( caét boû buoàng tröùng)

Ñieàu trò baèng corticoid

Baát ñoäng laâu

Ung thö (Nhö ña u tuyû xöông)

Thieáu nieân

Traùng nieân

Roái loaïn nhieãm saéc theå

H/c Cushing

Cöôøng giaùp

Beänh do öù ñoïng saét

2.3. CÔ CHEÁ SINH BEÄNH

Thieåu saûn xöông vaø möùc ñoä naëng hôn cuûa noù laø loaõng xöông laø haäu quaû cuûa söï phaù vôõ

caân baèng giöõa hai quaù trình taïo xöông vaø huûy xöông, ôû ñaây quaù trình taïo xöông suy

giaûm trong khi quaù trình huûy xöông bình thöôøng; nguyeân nhaân cuûa hieän töôïng naøy giaûi

thích baèng nhieàu caùch:

Theo Albright: loaõng xöông laø söï maát caân baèng giöõa suy giaûm noäi tieát toá sinh duïc

trong khi noäi tieát toá voû thöôïng thaän bình thöôøng.

Theo Nordin: ôû ngöôøi giaø haáp thu calci qua ñöôøng tieâu hoùa giaûm, löôïng calci qua

ñöôøng tieâu hoùa giaûm, löôïng calci maùu thaáp seõ kích thích tuyeán caän giaùp tieát

nhieàu parathormon, chaát naøy kích thích huûy coát baøo taêng cöôøng hoaït ñoäng.

Theo Frost: laõo hoaù cuûa taïo coát baøo ôû ngöôøi giaø laø nguyeân nhaân chuû yeáu gaây neân

loaõng xöông, ôû ngöôøi tröôûng thaønh hai quaù trình taïo coát vaø huûy coát luoân caân baèng

ñeå duy trì caáu truùc bình thöôøng cuûa xöông.

XEÁP LOAÏI

Loaõng xöông nguyeân phaùt ñöôïa chia thaønh hai theå:

Loaõng xöông tuoåi maõn kinh:

Xuaát hieän sau tuoåi maõn kinh trong voøng 6 hoaëc 8 naêm, toån thöông loaõng xöông

naëng ôû phaàn xöông xoáp, do ñoù thöôøng thaáy caùc daáu hieäu ôû coät soáng nhö luùn ñoát

soáng, guø, coøng. Ñöôïc goïi laø loaõng xöông tip I.

Loaõng xöông tuoåi giaø:

Gaëp caû ôû nam vaø nöõ xuaát hieän sau tuoåi 75, toån thöông loaõng xöông thaáy nhieàu ôû

phaàn xöông ñaëc ( voû caùc xöông daøi), thöôøng bieåu hieän baèng deã gaõy xöông: coå

xöông ñuøi, coå tay. Ñöôïc goïi laø loaõng xöông tip II.

Loaõng xöông nguyeân phaùt hay thöù phaùt, tip I hay tip II ñeàu coù trieäu chöùng laâm saøng

gioáng nhau.

2.4. Nguyeân nhaân – beänh sinh theo YHCT :

2.4.1. Baåm sinh khoâng ñaày ñuû :

Khi thuï thai, do cha meï tuoåi lôùn, söùc yeáu, tinh huyeát keùm, hoaëc khi mang thai khoâng

ñieàu döôõng giöõ gìn, söï dinh döôõng cho thai nhi keùm

2.4.2. Lao thöông quaù ñoä :

Laøm vieäc phaûi ñöùng laâu vaø nhieàu, gaéng söùc mang naëng quaù, ngoài laâu choã ñaát aåm öôùt

2.4.3. Dinh döôõng khoâng ñaày ñuû

Aûnh höôûng ñeán söï taïo tinh huyeát, laïi caûm nhieãm haøn taø gaây roái loaïn söï vaän haønh khí

huyeát trong cô theå gaây ñau töùc trong xöông

Taân dòch, tinh, huyeát,… beân trong cô theå ñeàu thuoäc aâm , vì theá chöùng aâm hö bao goàm

huyeát hö cuøng chöùng taân dòch beân trong bò khoâ raùo, aâm tinh hao toån do aâm dòch khoâng

ñaày ñuû hö hoûa boác leân, neân beänh sinh seõ coù caùc bieåu hieän sôùm nhaát laø huyeát hö daãn

ñeán khí hö , thaän aâm hö daãn ñeán thaän khí hö

3. CHAÅN ÑOAÙN

3.1. Nhöõng bieåu hieän laâm saøng :

Nhöõng bieåu hieän laâm saøng chæ xuaát hieän khi troïng löôïng cuûa xöông giaûm treân 30%.

Trieäu chöùng laâm saøng coù theå xuaát hieän ñoät ngoät sau moät chaán thöông nheï ( ngaõ ngoài,

ñi oâ toâ ñöôøng xoùc nhieàu…) hoaëc coù theå xuaát hieän töø töø taêng daàn.

Ñau xöông:

Thöôøng ñau ôû vuøng xöông chòu taûi cuûa cô theå ( coät soáng thaét löng, chaäu hoâng),

ñau nhieàu neáu laø sau chaán thöông, ñau aâm æ neáu laø töï phaùt. Ñau taêng khi vaän

ñoäng ñi laïi, ñöùng ngoài laâu; giaûm khi naèm nghæ.

Hoäi chöùng kích thích reã thaàn kinh:

Ñau coù theå keøm vôùi daáu hieäu cheøn eùp kích thích reã thaàn kinh nhö ñau doïc theo

caùc daây thaàn kinh lieân söôøn, doïc theo daây thaàn kinh ñuøi bì, daây toïa… ñau taêng khi

ho, haét hôi, nín hôi… nhöng khoâng bao giôø gaây neân hoäi chöùng eùp tuûy.

3.2. Thaêm khaùm:

Coät soáng:

Bieán daïng ñöôøng cong bình thöôøng nhö guø ôû vuøng löng hay thaét löng, guø coù

ñöôøng cong roäng ( ít khi laø guø nhoïn), coù theå laïi quaù cong veà phía tröôùc

(hyperlordose), moät soá tröôøng hôïp guø ôû möùc ñoä naëng gaäp veà phía tröôùc gaây neân

tình traïng coøng löng ( hay gaëp ôû loaõng xöông tip I sau maõn kinh). Chieàu cao cuûa

cô theå giaûm vaøi cm so vôùi luùc treû tuoåi.

Neáu ñau nhieàu, caùc cô caïnh coät soáng coù theå co cöùng phaûn öùng, khieán beänh nhaân

khoâng laøm ñöôïc caùc ñoäng taùc cuùi, ngöûa, nghieâng, quay; coät soáng troâng nhö cöùng

ñôø. Goõ hoaëc aán vaøo caùc gai sau cuûa ñoät soáng beänh nhaân thaáy ñau troäi leân.

Toaøn thaân:

Khoâng thaáy caùc daáu hieäu toaøn thaân ( nhieãm khuaån, suy suïp, suùt caân), thöôøng thaáy

caùc roái loaïn khaùc nhau nhö cuûa tuoåi giaø nhö beùo beäu, giaõn tónh maïch ôû chaân,

thoaùi hoùa khôùp, taêng huyeát aùp, xô vöõa maïch.

3.3. Tieán trieån:

Ñau do loaõng xöông tieán trieån töøng ñôït, khi taêng, khi giaûm, thöôøng troäi leân khi vaän

ñoäng nhieàu, chaán thöông nheï, thay ñoåi thôøi tieát.

Chieàu cao cô theå giaûm daàn, moät soá tröôøng hôïp löng coøng gaäp daàn khieán cho caùc

xöông söôøn cuoái gaàn saùt vôùi xöông chaäu…

Ngöôøi bò loaõng xöông raát deã bò gaõy xöông, chæ moät chaán thöông nheï coù theå gaây neân

gaõy coå xöông ñuøi, gaõy hai xöông caúng tay ( Pouteau- Colles), gaõy xöông söôøn hoaëc

luùn ñoát soáng cheøn eùp caùc reã thaàn kinh gaây ñau nhieàu, hoaëc khoâng ñi laïi ñöôïc.o6

3.4. Nhöõng daáu hieäu x quang

3.4.1. Nhöõng daáu hieäu cuûa loaõng xöông

Xöông taêng thaáu quang:

Treân taát caû caùc xöông ñeàu thaáy trong saùng hôn bình thöôøng, ôû möùc ñoä nheï coøn

thaáy ñöôïc caáu truùc caùc beø xöông laø nhöõng hình vaân doïc hoaëc cheùo; möùc ñoä loaõng

xöông naëng, caáu truùc beø maát, xöông trong nhö thuûy tinh, phaàn voû ngoaøi cuûa ñoát

soáng coù theå ñaäm hôn taïo neân hình aûnh "ñoát soáng bò ñoùng khung"

Hình aûnh thaân ñoát soáng bieán daïng:

Taát caû thaân ñoát soáng bieán daïng ôû caùc möùc ñoä khaùc nhau: hình loõm maët treân, hình

thaáu kính phaân kyø, hình cheâm, hình löôõi… Noùi chung chieàu cao thaân ñoàt soáng

giaûm roõ, coù theå dí leäch moät phaàn, ñóa ñeäm ít thay ñoåi so vôùi ñoát soáng

Hình aûnh coát hoùa vaø voâi hoùa:

Cuøng vôùi quaù trình loaõng xöông, calci laéng ñoïng ôû moät soá daây chaèng, suïn söôøn,

thaønh caùc ñoäng maïch lôùn vaø ñoäng maïch chuû taïo neân caùc hình caûn quang baát

thöôøng

3.4.2. Ñaùnh giaù möùc ñoä loaõng xöông baèng x quang

Treân phim chuïp raát khoù ñaùnh giaù möùc ñoä caûn quang nhieàu hay ít, vì noù tuøy thuoäc vaøo

nhieàu yeáu toá (ñieän theá, khoaûng caùch, chaát löôïng phim vaø thuoác hieän hình…); do ñoù

ngöôøii ta phaûi söû duïng moät soá phöông phaùp ñaùnh giaù nhö:

Ño chæ soá Barnett vaø Nordin

Döïa vaøo hình aûnh X quang cuûa xöông baøn tay soá 2 (meùtacarte), ño ñöôøng kính cuûa

thaân xöông D vaø ñöôøng kính cuûa phaàn tuûy xöông d.

Chæ soá B vaø N baèng 100 ×

- D

d D

Bình thöôøng treân 45. Neáu giaûm döôùi 45 ñöôïc coi laø loaõng xöông.

Ño maät ñoä xöông : loaõng xöông khi < -2

Chæ soá Singh

Chuïp ñaàu treân xöông ñuøi ôû tö theá thaúng. Bình thöôøng thaáy coù 4 heä thoáng daûi

xöông, trong loaõng xöông caùc heä thoáng daûi xöông naøy bò ñöùt gaõy, maát ñi ít hay

nhieàu tuøy theo möùc ñoä naëng nheï cuûa loaõng xöông; chæ soá 7 laø bình thöôøng, chæ soá

1 laø naëng nhaát

3.4.3. Xeùt nghieäm sinh hoùa

Caùc xeùt nghieäm calci maùu, photpho maùu, men phosphatase kieàm,

hydroxyprolin nieän ñeàu bình thöôøng.

Nghieäm phaùp taêng calci maùu:

Tieâm tónh maïch 20ml gluconat Ca 10%, laáy toaøn boä nöôùc tieåu trong 9 giôø sau khi

tieâm, ñònh löôïng soá calci thaûi ra roài so saùnh vôùi löôïng calci thaûi ra 9 giôø ngaøy hoâm

tröôùc luùc chöa tieâm. ÔÛ nhöõng ngöôøi loaõng xöông sau khi tieâm, löôïng calci thaûi ra

cao hôn luùc bình thöôøng 30% trôû leân ( vì khaû naêng haáp thu vaø giöõ calci ôû ngöôøi

loaõng xöông keùm hôn ngöôøi bình thöôøng)

Nghieäm phaùp vitamin D2:

Cho beänh nhaân uoáng 2 ngaøy lieàn moãi ngaøy 15 mg vitamin D2. Sau ñoù ñònh löôïng

calci nieäu 24 giôø sau, 48 giôø vaø 5 ngaøy sau; bình thöôøng calci nieäu taêng 50-100 mg

trong 24 giôø ñaàu , sau ñoù trôû veà bình thöôøng. ÔÛ ngöôøi loaõng xöông calci nieäu taêng

nhieàu vaø keùo daøi nhieàu ngaøy sau.

Nghieäm phaùp cortison:

Trong 5 ngaøy moãi ngaøy uoáng 25 mg prednisolon, ñònh löôïng calci nieäu töøng ngaøy;

bình thöôøng calci nieäu khoâng thay ñoåi; beänh nhaân loaõng xöông coù calci nieäu taêng

nhieàu vaø keùo daøi.

Chaån ñoaùn loaõng xöông :

Ñau xöông ít hay nhieàu keùo daøi

Coù hieän töôïng gaõy xöông töï nhieân

Phaùt hieän ngaãu nhieân khi chuïp X. quang

Giaûm chieàu cao

Calci huyeát , Phospho huyeát vaø phosphatase kieàm bình thöôøng

Maát chaát khoaùng chuû yeáu laø ôû coät soáng vaø khung chaäu

Ño maät ñoä xöông

Caàn chaån ñoaùn phaân bieät : Nhuyeãn xöông, cöôøng caän giaùp, ña u tuyû xöông , di caên

xöông do ung thö …..

4. ÑIEÀU TRÒ :

Chöùng hö lao laáy nguyeân khí hao toån laøm ñaëc tröng

Vieäc ñieàu trò ngoaøi söû duïng thuoác coøn phoái hôïp caùc phöông phaùp taäp luyeän, khí coâng,

xoa boùp, chaâm cöùu, ñieàu hoøa sinh hoaït haèng ngaøy vaø aên uoáng cuõng aûnh höôûng raát

nhieàu ñeán hieäu quaû ñieàu trò

4.1.Ñieàu trò duøng thuoác :

4.1.1. Khí huyeát hö :

Pheùp trò : Ñieàu boå khí huyeát

@ Baøi thuoác : Boå trung ích khí thang gia giaûm goàm Hoaøng kyø, baïch truaät, Traàn

bì, Thaêng ma, Saøi hoà, Ñaûng saâm, Ñöông quy, Chích thaûo

Phaân tích baøi thuoác :

Vò thuoác Döôïc lyù YHCT Vai troø

Nhaân saâm Ngoït, hôi ñaéng, bình, vaøo Tyû, Pheá. Ñaïi boå nguyeân khí, ích

huyeát, sinh taân

Quaân

Huyønh kyø Ngoït, aám, vaøo Tyø Pheá. Boå khí, thaêng döông khí cuû aTyø, chæ

haõn, lôïi thuûy

Thaàn

Traàn bì Cay, ñaéng, aám, vaøi Tyû Pheá. Haønh khí, bình Vò, hoùa ñôøm, tröø

thaáp

Thaàn

Saøi hoà Ñaéng, haøn, vaøo Can Ñôûm, Taâm baøo, Tam tieâu. Taû nhieät, giaûi

ñoäc, thaêng ñeà

Thaàn

Thaêng ma Cay ngoït, hôi ñaéng vaøo Pheá, Vò, Ñaïi traøng. Thanh nhieät, giaûi

ñoäc, thaêng ñeà

Thaàn

Baïch truaät Ngoït, ñaéng, aám, vaøo Tyø vò. Kieän Tyø, taùo thaáp, chæ haõn, an

thaàn

Taù

Baïch linh Ngoït, nhaït, bình vaøo Taâm, Tyø, Pheá, Thaän. Lôïi nieäu thaåm

thaáp, kieän Tyø, an thaàn

Taù

4.1.2. Thaän aâm hö :

Pheùp trò: Boå thaän ích tinh, tö aâm döôõng huyeát

@ Baøi thuoác: Luïc vò ñòa hoaøng hoaøng gia vò goàm

Phaân tích baøi thuoác :

Vò thuoác Döôïc lyù YHCT Vai troø

Thuïc ñòa Ngoït, hôi oân. Nuoâi Thaän döôõng aâm, boå Thaän, boå huyeát Quaân

Hoaøi sôn Ngoït, bình. Boå Tyø Vò, boå Pheá Thaän, Sinh taân chæ khaùt Quaân

Sôn thuø Chua, saùp, hôi oân. OÂn boå Can Thaän, saùp tinh chæ haõn Thaàn

Ñôn bì Cay, ñaéng, hôi haøn. Thanh huyeát nhieät, taùn öù huyeát. Chöõa

nhieät nhaäp doanh phaän

Taù

Phuïc linh Ngoït, nhaït, bình. Lôïi thuûy, thaõm thaáp, boå Tyø ñònh Taâm Taù

Traïch taû Ngoït, nhaït, maùt. Thanh taû thaáp nhieät ôû Baøng quang Taù

4.1.3. Thaän khí hö

Pheùp trò: Boå thaän trôï döông

@ Baøi thuoác Höõu quy hoaøn

Vò thuoác Döôïc lyù YHCT Vai troø

Phuï töû Ñaïi nhieät, coù ñoäc, cay, ngoït. Hoài döông cöùu nghòch, boå hoûa

trôï döông, tröïc phong haøn thaáp taø

Quaân

Queá Cay, ngoït, ñaïi nhieät hôi ñoäc. Boå meänh moân töôùng hoûa Quaân

Thuïc ñòa Ngoït, hôi oân. Nuoâi Thaän döôõng aâm, boå Thaän, boå huyeát Quaân

Hoaøi sôn Ngoït, bình. Boå Tyø Vò, boå Pheá Thaän, sinh taân chæ khaùt Quaân

Sôn thuø Chua saùp, hôi oân. OÂn boå Can Thaän, sinh taân chæ haõn Thaàn

Kyû töû Ngoït, bình. Boå Can Thaän, nhuaän Pheá Taùo, maïnh gaân coát Thaàn

Ñoã troïng Ngoït, oân, hôi cay. Boå Can Thaän, maïnh gaân coát Thaàn

Cam thaûo Ngoït, bình. Boå Tyø Vò, nhuaän Pheá thanh nhieät giaûi ñoäc.

Ñieàu hoøa vò thuoác

Söù

4.2. Ñieàu trò baèng caùc phöông phaùp khoâng duøng thuoác :

4.2.1. Chaâm cöùu :

- Chaâm boå hoaëc cöùu boå caùc huyeät : Quan nguyeân, Khí haûi, Thaän du, Thaùi

kheâ,Meänh moân, Tam aâm giao, Thaùi xung,Tuùc tam lyù

- Baám huyeät vuøng giaùp tích 2 beân coät soáng vaø Tyø du, Vò du

4.2.2. Aên uoáng

- Aên ñaày ñuû chaát, chuù yù vitamin vaø khoaùng chaát

4.2.3. Taäp luyeän

- Theå duïc vaän ñoäng khôûi ñaàu töø nheï ñeán maïnh daàn (cho nhöõng ngöôøi giaø môùi baét

ñaàu taäp) toát nhaát laø ñi boä (töø ñi baùch boä bình thöôøng ñeán ñi nhanh vaø sau ñoù

chaïy) , vaø bôi loäi; chuù yù nhöõng taùc ñoäng xöông theo chieàu doïc cuûa cô theå seõ giuùp

xöông mau chaéc khoûe hôn , ngoaøi ra taát caû caùc moân hoaït ñoäng theå löïc ñeàu toát

nhö ñaùnh caàu, khieâu vuõ, taäp voõ döôõng sinh …..

- Luyeän thôû giuùp söï trao ñoåi khí toát hôn, hoã trôï cho söï taïo laäp laïi quaân bình giöõa

taïo xöông vaø huyû xöông, theo xu höôùng giaûm quaù trình huyû xöông vaø quan troïng

hôn nöõa qua ñoù choáng ñöôïc söï laõo hoùa teá baøo cô theå noùi chung

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO

1. Traàn Ngoïc AÂn - Beänh Thaáp khôùp - Nhaø xuaát baûn Y Hoïc Haø Noäi 1993

2. Hoaøng Baûo Chaâu – Phöông thuoác coå truyeàn - NXB Y hoïc Haø Noäi 1995

3. Buøi Chí Hieáu . Döôïc lyù trò lieäu thuoác Nam. NXB Ñoàng Thaùp. 1994

4. Harrisson’s. Principles of Internal Medicine 14 th Edison

5. H. Ralph Schumacher, Jr., MD. Primer on the rheumatic Diseases. 9th edition

6. Traàn Vaên Kyø. Döôïc hoïc coå truyeàn taäp I vaø II. NXB TPHCM. 1997

7. Nguyeãn Thieän Quyeán – Nguyeãn Moäng Höng – Töø ñieån Ñoâng Y hoïc Coå truyeàn –

NXB Khoa hoïc Kyõ thuaät 1990

8. Nguyeãn Töû Sieâu - Hoaøng ñeá Noäi kinh Toá vaán - NXB TPHCM. 1992

9. Traàn Thuùy – Chuyeân ñeà Noäi khoa YHCT - NXB Y HOÏC 1995

10. Haûi Thöôïng Laõn Oâng Leâ Höõu Traùc - Haûi thöôïng Y toâng taâm lónh I-II-III-IV

NXB Haø noäi. 1997

11. Vieän Y Hoïc Trung Y Baéc Kinh. Löôïc dòch:Döông Höõu Nam, Döông Troïng Hieáu.

Phöông teã hoïc dieãn nghóa. NXB YH Haø Noäi. 1994

12. Vibeke Strand; David L. Scott, Lee S. Simon. Novel therapeutic agents for the

treatment of Autoimmune diseases.

 

( )

TIN MỚI NHẤT

TIN ĐÃ ĐĂNG
 
  

 

 
Từ khóa: Mục tin:
citozen
   TIN TỨC MỚI NHẤT
Đau nhức sau mổ nối xương, làm sao giảm?
Phòng ngừa và điều trị đau thắt lưng bằng đai thắt lưng đa năng Bách Huyên
Bí quyết phòng tránh đau lưng
Phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân viêm khớp dạng thấp
Cách điều trị và phòng tránh thoát vị đĩa đệm
Đau vùng thắt lưng cách phòng và chữa
Đi bộ nhiều, tăng nguy cơ thoái hóa khớp gối
Nguyên nhân và cách điều trị đau vai
Những phát hiện mới về đau lưng
Điều trị đau lưng có nguyên nhân từ cột sống
Triệu chứng và điều trị thoái hoá cột sống cổ
10 CÁCH NGĂN NGỪA THOÁI HÓA KHỚP
Phương pháp mới điều trị thoái hóa khớp háng- Mổ ít xâm lấn
Dinh dưỡng cho người viêm xương khớp
 

 Copyright © 2008 www.coxuongkhop.com.vn. Allright reserved. Design by Phan Ngọc Nam