Administrator Contron Pannel

 

Trang Chủ  I   Giới Thiệu  I   Sản phẩm   I    Bí quyết - Kinh nghiệm   I    Phương pháp điều trị   I    Liên Hệ 

   DANH MỤC TIN

omron
   DỰ BÁO THỜI TIẾT
   TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
   HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
Chat với nhân viên tư vấn
Nhân viên tư vấn
 
Chat với nhân viên tư vấn
Nhân viên tư vấn
 
   THỐNG KÊ WEBSITE
 

  Lượt truy cập: 1679846

  Đang online:
11

 

 

Danh sách bệnh viên tại TPHCM Danh sách bệnh viên tại TPHCM
Danh sách bệnh viên tại TPHCM
 
Gửi ngày 14 tháng 10 năm 2008

Beänh Vieän Nhieät Ñôùi
190 Beán Haøm Töû, Q. 5
Ñt : 9238704 – 9235804
Fax : 9236943

Beänh Vieän Chænh Hình
929 Traàn Höng Ñaïo, Q. 5
Ñt : 9235821 – 9235791
Fax : 9235789

Daân Soá & Keá Hoaïch Hoùa Gia Ñình
75a Cao Thaéng, Q. 3
Ñt : 8391090 – 8326481

Beänh Vieän Dinh Döôõng
178 Leâ Vaên Syõ, Q. Phuù Nhuaän
Ñt : 8423160 – 8445990

Beänh Vieän Lao Phaïm Ngoïc Thaïch
120 Huøng Vöông, Q. 5
Ñt : 8550207

Beänh Vieän Lao Phaïm Ngoïc Thaïch (Cô Sôû II)
1957 Ñöôøng 3-2, Q. 10
Ñt : 8550050

Beänh Vieän Maét
280 Ñieän Bieân Phuû, Q. 3
Ñt : 9326732 – 9325374
Fax : 9326163

Beänh Vieän Nhi Ñoàng 2
14 Lyù Töï Troïng, Q. 1
Ñt : 8293962

Beänh Vieän Raêng Haøm Maët
265 Traàn Höng Ñaïo, Q. 1
Ñt : 8360191 – 8367235

Beänh Vieän Söùc Khoûe Taâm Thaàn
192 Haøm Töû, Q. 5
Ñt : 8351678

Beänh Vieän Tai Muõi Hoïng
155b Traàn Quoác Thaûo, Q. 3
Ñt : 9317381 – 8439692

Beänh Vieän Truyeàn Maùu Huyeát Hoïc
118 Huøng Vöông, Q. 5
Ñt : 8552407

Beänh Vieän Truyeàn Maùu Huyeát Hoïc (Cô Sôû II)
201 Phaïm Vieát Chaùnh, Q. 1
Ñt : 9253270

Beänh Vieän Ung Böôùu
3 Nô Trang Long, Q. Bình Thaïnh
Ñt : 8433021 – 8433022
Fax : 8412636

Y Teá Döï Phoøng
699 Traàn Höng Ñaïo, Q. 5
ÑT : 9234939

Y Teá Quaän 5
644 Nguyeãn Traõi, Q. 5
ÑT : 8550235
Fax : 8358071

Beänh Vieän An Bình
146 An Bình, F. 1, Q. 5
ÑT : 9234260 – 9235896

Beänh Vieän 30-4
9 Sö Vaïn Haïnh, F. 9, Q. 5
ÑT : 8354986

Beänh Vieän 115
520 Nguyeãn Tri Phöông, Q. 10
ÑT : 8654249 – 8652368
Fax : 8655193

Beänh Vieän 175
776 Nguyeãn Kieäm, F. 3, Q. Goø Vaáp
ÑT : 8941040 – 8941541

Beänh Vieän Bình Daân
371 Ñieän Bieân Phuû, F. 4, Q. 3
ÑT : 8394747 – 8330205
Fax : 8391315

Beänh Vieän Chôï Raãy
201B Nguyeãn Chí Thanh, Q. 5
ÑT : 8554137 – 8554138

Beänh Vieän Da Lieãu
2 Nguyeãn Thoâng, Q. 3
ÑT : 9305995 – 9305789

Beänh Vieän Hoaøn Myõ
124 Traàn Quoác Thaûo, Q. 3
ÑT : 9316944 – 9312514
Fax : 9311940

Beänh Vieän Hoành Ñöùc
234 Pasteur, Q. 3
ÑT : 8293159
Fax : 8205683

Beänh Vieän Huøng Vöông
128 Huøng Vöông, Q. 5
ÑT : 8558532 – 8550585

Beänh Vieän Nguyeãn Traõi
314 Nguyeãn Traõi, Q. 5
ÑT : 9235020 – 9235926

Beänh Vieän Nguyeãn Tri Phöông
168 Nguyeãn Traõi, Q. 5
ÑT : 9234349 – 9234332

Beänh Vieän Nhaân Daân Gia Ñònh
1 Nô Trang Long, Q. Bình Thaïnh
ÑT : 8412692 – 8412698

Beänh Vieän Nhi Ñoàng 1
2 Sö Vaïn Haïnh, Q. 10
ÑT : 8351119 – 8353255

Beänh Vieän Phuï Saûn Töø Duõ
284 Coáng Quyønh, Q. 1
ÑT : 8395117 – 8391229

Beänh Vieän Phuï Saûn Quoác Teá
63 Buøi Thò Xuaân, Q. 1
ÑT : 9253662 – 9253619

Beänh Vieän Ña Khoa Saøi Goøn
125 Leâ Lôïi, Q. 1
ÑT : 8291711 – 8297709

Beänh Vieän Thoáng Nhaát
1 Lyù Thöôøng Kieät, Q. Taân Bình
ÑT : 8642140 – 8642141

Beänh Vieän Trieàu An
165 An Döông Vöông, Q. Bình Chaùnh
ÑT : 7509999 – 7508888
Fax : 7150915

Beänh Vieän Tröng Vöông
266 Lyù Thöôøng Kieät, Q. 10
ÑT : 8656744 – 8642750

Beänh Vieän Y Hoïc Coå Truyeàn TP HCM
179 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 3
ÑT : 9326579

Beänh Vieän Vieät Phaùp
Haø Noäi
ÑT : 04.5740740
Fax : 5764443

Beänh Vieän Vaïn Haïnh
E4C Sö Vaïn Haïnh Noái Daøi, Q. 10
ÑT : 8632553

Pasteur
167 Pasteur
ÑT : 8230352

Raêng Haøm Maët
201 Nguyeãn Chí Thanh, Q. 5
ÑT : 8556732

Vieän Tim
520 Nguyeãn Tri Phöông, Q. 10
ÑT : 8654026 – 8651586
Fax : 8651543

Vieän Vaccin
ÑT : 8355633

Vieän Y Hoïc Daân Toäc
273 Nguyeãn Vaên Troãi
ÑT : 8443047 – 8443583

Döôõng Ñöôøng Cao Baù Nhaï
29A Cao Baù Nhaï, Q. 1
ÑT : 8393210

Döôõng Ñöôøng Hoøa Höng
25D/A8 Nguyeãn Vaên Ñaäu, Q. Phuù Nhuaän
ÑT : 8433196

Döôõng Ñöôøng Leâ Ñaïi Haønh
349/1 Leâ Ñaïi Haønh, Q. 11
ÑT : 8550760

Beänh Vieän Ñaïi Hoïc Y Döôïc
215 An Döông Vöông, Q. 5
ÑT : 8567850 – 8554269

PKÑK Thanh Bình
629 Nguyeãn Kieäm, Q. Phuù Nhuaän
ÑT : 8442121

PKÑK Böu Ñieän
115 Pasteur
ÑT : 8234121
Fax : 8296556

Beänh Vieän Vaïn Haïnh
A36 Sö Vaïn Haïnh Noái Daøi, Q. 10
ÑT : 8629212
Fax : 8631369

Beänh Vieän Vaïn Xuaân
500 Ngoâ Gia Töï, Q. 5
ÑT : 8537796

PK Maét – Medic Optic
287 Traàn Bình Troïng, Q. 5
ÑT : 8391799
Fax : 8322174

PKQT Columbia – Gia Ñònh
1 Nô Trang Long, Q. Bình Thaïnh
ÑT : 8030678

PKQT Columbia – Saøi Goøn
8 Alex, Q. 1
ÑT : 8238455

PKÑK Hoaøng Hoa
68 Hoaøng Hoa Thaùm, Q. Taân Bình
ÑT : 8497438

PK Nhi Nancy
615 Traàn Höng Ñaïo, Q. 5
ÑT : 8382155
Fax : 8382154

BVÑK Long An
79 Ñöôøng 23/8, F. 1, TX Taân An
ÑT : 072.826330

BVÑK Tieàn Giang
2 Huøng Vöông – Tp Myõ Tho
ÑT : 073.872360

BVÑK Goø Coâng
Thò Xaõ Goø Coâng
ÑT : 073.841612

BVÑK Beán Tre
109 Ñoaøn Hoaøng Minh, F. 5, TX Beán Tre
ÑT : 075.829506

BVÑK Vónh Long
26 Ñöôøng 3/2, F. 1, TX Vónh Long
ÑT : 070.823520

BVÑK Ñoàng Thaùp
F. 1, TX Cao Laõnh, Ñoàng Thaùp
ÑT : 067.851130

BVÑK An Giang
2 Leâ Lôïi, TX Long Xuyeân
ÑT : 076.852862

PKÑK Raïch Giaù
TX Raïch Giaù
ÑT : 077.863621

BVÑK Caàn Thô
4 Chaâu Vaên Lieâm, TX Caàn Thô
ÑT : 071.820071

BVÑK 121 Caàn Thô
20625 Ñöôøng 30/4
ÑT : 071.820625

BVÑK 30-4 Caàn Thô
Ñöôøng Caùch Maïng Thaùng 8
ÑT : 071.821253

BVÑK Soùc Traêng
17 Pasteur
ÑT : 079.825251

BVÑK Traø Vinh
27 Ñieän Bieân Phuû, TX Traø Vinh
ÑT : 074.865480

BVÑK Caø Mau
Nguyeãn Höõu Sanh, F. 6, TX Caø Mau
ÑT : 0780.832103

BVÑK Baïc Lieâu
Nguyeãn Haäu, F. 3, TX Baïc Lieâu
ÑT : 0781.822285

BVÑK Baø Ròa Vuõng Taøu
22 Leâ Lôïi, F. 1, Tp Vuõng Taøu
ÑT : 064.832667

BVÑK Ñoàng Nai
98/487 Quoác Loä 15 – Taân Mai
ÑT : 061.812254

TTYT Bình Phöôùc
Ñoàng Phuù – Bình Phöôùc
ÑT : 0651.879749

TTYT Bình Döông
Phöôùc Kieán – Thuû Daàu Moät
ÑT : 0650.824207

BVÑK Taây Ninh
Ñöôøng 30-4, F. 3, TX Taây Ninh
ÑT : 066.822145

BVÑK Ninh Thuaän
3 Leâ Hoàng Phong, TX Phan Rang, Thaùp Chaøm, Ninh Thuaän
ÑT : 068.822666

BVÑK Bình Thuaän
Haûi Thöôïng Laõn Oâng
ÑT : 062.822733

BVÑK Phuù Yeân
270 Traàn Höng Ñaïo, TX Tuy Hoøa
ÑT : 057.823219

BVÑK Qui Nhôn
254 Nguyeãn Hueä, Qui Nhôn

BVÑK Quaûng Ngaõi
184 Huøng Vöông, Quaûng Ngaõi
ÑT : 055.822672

BVTW Hueá
16 Leâ Lôïi – Tp Hueá

BVÑK Quaûng Nam
1 Nguyeãn Du – Tam Kyø
ÑT : 051.851523

BVÑK Laâm Ñoàng
4 Phaïm Ngoïc Thaïch, Tp Ñaø Laït

BVÑK Baûo Loäc
Ñinh Tieân Hoaøng, Tx Baûo Loäc

TTYT Quaän 1
338 Hai Baø Tröng, F. Taân Ñònh, Q. 1
ÑT : 8295170

TTYT Quaän 2
A1 Bis Löông Ñònh Cuûa, F. An Khaùnh
ÑT : 7415004 – 7415350

TTYT Quaän 3
114 Traàn Quoác Thaûo, Q. 3
ÑT : 9318371 – 9318654

TTYT Quaän 4
65 Beán Vaân Ñoàn, F. 12, Q. 4
ÑT : 8254156

TTYT Quaän 5
644 Nguyeãn Traõi, F. 1, Q. 5
ÑT : 8550897

TTYT Quaän 6
A14/1 Cx Phuù Laâm Beänh vieän, F. 13, Q. 6
ÑT : 8750990

TTYT Quaän 7
F. Taân Phuù, Q. 7
ÑT : 8731319

TTYT Quaän 8
50 Löông Ngoïc Quyeán, F. 13, Q. 8
ÑT : 8557741

TTYT Quaän 9
2/226 Phan Chu Trinh, Aáp Hoøa Phuù
ÑT : 8973628

TTYT Quaän 10
155/C5 Sö Vaïn Haïnh Noäi Daøi, F. 13, Q. 10
ÑT : 8626978

TTYT Quaän 11
72 Ñöôøng Soá 5, F. 8, Q. 11
ÑT : 8587255 – 8587256

TTYT Quaän 12
F. Taân Chaùnh Hieäp, Q. 12
ÑT : 7030310 – 7181004

TTYT Quaän Bình Thaïnh
112A Ñinh Ieân Hoaøng, F. 1, Q. Bình Thaïnh
ÑT : 8888347 – 8417403

TTYT Quaän Phuù Nhuaän
250 Nguyeãn Troïng Tuyeån, F. 8, Q. Phuù Nhuaän
ÑT : 8478707 – 8478710

TTYT Quaän Taân Bình
605 Hoaøng Vaên Thuï, F. 4, Q. Taân Bình
ÑT : 8119551 – 8119550

Beänh Vieän Thuû Ñöùc
2 Nguyeãn Vaên Lòch, TT Thuû Ñöùc
ÑT : 8963194

Beänh Vieän Bình Chaùnh
E915 Höông Loä 8 – Taân Tuùc, Bình Chaùnh
ÑT : 8753202 – 8750172

Beänh Vieän Hoác Moân
65/2B Trieäu Aåu – TT Hoác Moân
ÑT : 8914208

Beänh Vieän Caàn Giôø
Aáp Mieãu Ba – Xaõ Caàn Thaïnh
ÑT : 8740318 – 8740317

Beänh Vieän Goø Vaáp
212 Ñöôøng 26-3, F. 15, Q. Goø Vaáp
ÑT : 8951371 – 8948746

( )
 
  

 

 
Từ khóa: Mục tin:
citozen
   TIN TỨC MỚI NHẤT
Đau nhức sau mổ nối xương, làm sao giảm?
Phòng ngừa và điều trị đau thắt lưng bằng đai thắt lưng đa năng Bách Huyên
Bí quyết phòng tránh đau lưng
Phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân viêm khớp dạng thấp
Cách điều trị và phòng tránh thoát vị đĩa đệm
Đau vùng thắt lưng cách phòng và chữa
Đi bộ nhiều, tăng nguy cơ thoái hóa khớp gối
Nguyên nhân và cách điều trị đau vai
Những phát hiện mới về đau lưng
Điều trị đau lưng có nguyên nhân từ cột sống
Triệu chứng và điều trị thoái hoá cột sống cổ
10 CÁCH NGĂN NGỪA THOÁI HÓA KHỚP
Phương pháp mới điều trị thoái hóa khớp háng- Mổ ít xâm lấn
Dinh dưỡng cho người viêm xương khớp
 

 Copyright © 2008 www.coxuongkhop.com.vn. Allright reserved. Design by Phan Ngọc Nam