Administrator Contron Pannel

 

Trang Chủ  I   Giới Thiệu  I   Sản phẩm   I    Bí quyết - Kinh nghiệm   I    Phương pháp điều trị   I    Liên Hệ 

   DANH MỤC TIN

omron
   DỰ BÁO THỜI TIẾT
   TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
   HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
Chat với nhân viên tư vấn
Nhân viên tư vấn
 
Chat với nhân viên tư vấn
Nhân viên tư vấn
 
   THỐNG KÊ WEBSITE
 

  Lượt truy cập: 1679837

  Đang online:
11

 

 

Nghiên cứu tác dụng giảm đau của trà PT5 trên thoái hoá khớp ( Nguyễn Thị Ngọc Diệp- Nguyễn Thị Bay) Nghiên cứu tác dụng giảm đau của trà PT5 trên thoái hoá khớp ( Nguyễn Thị Ngọc Diệp- Nguyễn Thị Bay)
Nghiên cứu tác dụng giảm đau của trà PT5 trên thoái hoá khớp ( Nguyễn Thị Ngọc Diệp- Nguyễn Thị Bay)
 
Gửi ngày 14 tháng 10 năm 2008

TOÙM TAÉT

Giaûm ñau trong thoaùi hoùa khôùp laø moät trong nhöõng böôùc ñieàu trò thoaùi hoùa khôùp.

Nghieân cöùu beänh chöùng goàm 2 loâ, so saùnh taùc duïng giaûm ñau vaø taùc duïng ngoaïi yù

giöõa traø thuoác PT5 vaø thuoác giaûm ñau khaùng vieâm Ibuprofen. Qua keát quaû cho thaáy

traø thuoác PT5 coù taùc duïng giaûm ñau töông ñöông nhö Ibuprofen vaø thuoác khoâng gaây

taùc duïng ngoaïi yù treân daï daøy - taù traøng nhö Ibuprofen. Ngoaøi ra, traø thuoác PT5 coù

taùc duïng giaûm ñau treân caû 2 theå Haøn – Nhieät. Ñaây laø keát quaû cuûa quaù trình thöøa keá

vaø phaùt huy baøi thuoác PT5. Chuùng toâi nghieân cöùu daïng traø taåm vôùi mong muoán khaéc

phuïc nhöõng khuyeát ñieåm cuûa baøi thuoác ôû daïng röôïu (noùng phöøng maët), cao loûng (taùc

duïng chaäm) vaø hoaøn (ñaày buïng).

ANALGESIC EFFECT OF PT5 TEA ON OSTEOARTHRITIS

SUMMARY

Analgesic is one of the remedies in osteoarthritic treatment. A case-control study

had been conducted with 2 groups of patients comparing the analgesic and adverse

effects of PT5 Tea with Ibuprofen. The results were the analgesic effect of PT5 Tea is

similar to Ibuprofen and the tea did not cause any adverse effect on GI tract as

Ibuprofen. PT5 has analgesic effect on both Cold and Heat form of the disease. This

is a result of inheriting and developing process on PT5 formula. By this study on tea

form of manufacturing we are looking forward to overcome the defects of this

formula in alcoholic form (flushing face), liquid form (slow activity) or pills

(flatulence).

--------

ÑAËT VAÁN ÑEÀ

Tuoåi thoï ñöôïc naâng cao gaén lieàn tæ leä thoaùi hoùa khôùp taêng cao. Ngoaøi ra vôùi

nhòp soáng hieän ñaïi hoùa coâng nghieäp hoùa, con ngöôøi laøm vieäc vôùi nhòp ñoä cao, cuoäc

soáng ñaày ñuû laøm con ngöôøi beùo phì caøng goùp phaàn taêng tæ leä ngöôøi bò thoaùi hoùa

khôùp taêng leân.Thoaùi hoùa khôùp gaây ñau ñôùn laøm haïn cheá vaän ñoäng khôùp vaø bieán

daïng khôùp, thaäm chí daãn ñeán taøn pheá. Vieäc hieåu roõ cô cheá beänh sinh, tìm ra phöông

phaùp chaën ñöùng quaù trình thoaùi hoùa, ñieàu trò toát trieäu chöùng ñau, giaûi quyeát toát taøn

pheá vaãn coøn ñang nghieân cöùu. Chuùng toâi tieán haønh nghieân cöùu taùc duïng giaûm ñau

cuûa traø thuoác PT5 (goàm Laù loát, Queá chi, Thieân nieân kieän, Maéc côõ, Coû xöôùc, Thoå

phuïc linh, Saøi ñaát, Sinh ñòa, Haø thuû oâ ñoû) treân beänh thoaùi hoùa khôùp vôùi mong muoán

goùp phaàn trong vieäc giaûi quyeát trieäu chöùng ñau vôùi khoâng hoaëc ít taùc duïng phuï treân

1 Vieän Y Döôïc hoïc Daân toäc Tp.HCM.

2 Khoa Y hoïc Coå truyeàn, Tröôøng Ñaïi hoïc Y Döôïc Tp.HCM

ñuôøng tieâu hoùa nhö caùc loaïi thuoác giaûm ñau Taây y khaùc. Nghieân cöùu ñöôïc tieán haønh

vôùi muïc tieâu:

1. Khaûo saùt taùc duïng giaûm ñau cuûa traø PT5 treân beänh nhaân thoaùi hoùa coät soáng

thaét löng vaø khôùp goái.

2. Ñaùnh giaù caùc taùc duïng khaùc cuûa traø PT5 treân laâm saøng.

ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU

Ñoái töôïng nghieân cöùu

1. Traø thuoác PT5 (Thöû): daïng traø taåm 10g, 10g x 3 laàn/ngaøy

2. Ibuprofen (Chöùng): 200 mg x 3 laàn / ngaøy

3. Beänh nhaân choïn nghieân cöùu: Beänh nhaân ñöôïc chaån ñoaùn xaùc ñònh thoaùi hoùa

khôùp goái hoaëc coät soáng thaét löng ñoàng yù duøng thuoác nghieân cöùu vaø khoâng naèm

trong tieâu chuaån loaïi beänh. Taát caû beänh nhaân ñeàu ñöôïc keát hôïp phöông phaùp khoâng

duøng thuoác nhö: xoa boùp, chöôøm noùng, taäp theå duïc, ... taïi nhaø vaø phöông phaùp duøng

thuoác goàm 2 loâ:

Loâ 1: (Loâ thöû)

• Beänh nhaân ñeán khaùm vaø ñieàu trò taïi phoøng khaùm Vieän YDHDT tp.HCM.

• Beänh nhaân duøng traø thuoác PT5.

Loâ 2: (Loâ chöùng)

• Beänh nhaân ñeán khaùm vaø ñieàu trò taïi phoøng khaùm Cô sôû 3 – Ñaïi hoïc y döôïc

vaø phoøng khaùm Ñoâng phöông.

• Beänh nhaân duøng Ibuprofen.

Phöông phaùp nghieân cöùu

1. Thieát keá nghieân cöùu: Phöông phaùp nghieân cöùu beänh chöùng.

2. Maãu nghieân cöùu: 2 loâ, moãi loâ 30 beänh nhaân.

3. Tieâu chuaån choïn beänh:

- Choïn nghieân cöùu taát caû beänh nhaân ñeán ñieàu trò ñöôïc chaån ñoaùn thoaùi hoùa

khôùp khoâng phaân bieät tuoåi, giôùi, ngheà nghieäp.

- Chaån ñoaùn thoaùi hoùa vôùi 3 ñaëc ñieåm:

a. Ñau thaét löng hoaëc goái maïn tính.

b. Giôùi haïn cöû ñoäng vuøng thaét löng (cuùi, ngöûa, xoay, nghieâng) hoaëc haïn cheá

vaän ñoäng goái khi ñi laïi, leân xuoáng caàu thang, ngoài xoåm, gaáp duoãi..

c. Hình aûnh X – quang cuûa thoaùi hoùa khôùp:

• Gai xöông ôû rìa khôùp hay nhöõng ñieåm baùm gaân.

• Ñaëc xöông döôùi suïn.

• Heïp khe khôùp hoaëc heïp khoaûng gian ñoát soáng.

4. Tieâu chuaån loaïi beänh

- Beänh khoâng phaûi thoaùi hoùa khôùp: Chaán thöông, thoaùt vò ñóa ñeäm, dò daïng

coät soáng, ung thö ...

- Beänh nhaân coù duøng keøm thuoác giaûm ñau khaùc: acetaminophen, NSAID,

Corticoid ...

- Ñau caáp tính ñoät ngoät vaø döõ doäi: Sau ñoäng taùc maïnh, quaù möùc, ñoät ngoät vaø

traùi tö theá (böng, beâ, vaùc, xaùch, ngaõ ...)

- Ñau döõ doäi buoäc beänh nhaân phaûi naèm yeân, ñi laïi hoaëc thay ñoåi tö theá ñau

taêng nhieàu.

- Ñang bò moät beänh caáp tính keøm theo (coù soát, aûnh höôûng toaøn thaân roõ reät).

5. Tieâu chuaån ngöng nghieân cöùu

- Beänh dieãn tieán naëng theâm.

- Beänh nhaân töï yù duøng theâm thuoác khaùc.

6. Tieâu chuaån theo doõi

Beänh nhaân choïn nghieân cöùu ñöôïc ghi cheùp chi tieát theo baûng phoûng vaán vaø

baûng theo doõi (theo doõi moãi tuaàn moät laàn) do cuøng moät ngöôøi laøm.

7. Tieâu chuaån ñaùnh giaù: Moãi beänh nhaân ñuôïc khaùm vaø ñaùnh giaù baèng caùch

tính ñieåm theo quy öôùc nhö sau:

a. Tính ñieåm ñau töï nhieân: vôùi ñieåm khôûi ñaàu 10 ñieåm, sau moãi tuaàn ñieàu trò

beänh nhaân seõ ñöôïc ñaùnh giaù 10 phaàn bôùt bao nhieâu phaàn.

b. Ñau do aán (Thang ñieåm theo Ritchie): Khi ñeø neùn

0 ñieåm: Khoâng caûm giaùc ñau

1 ñieåm: Coù caûm giaùc ñau ít

2 ñieåm: Ñau phaûi nhaên maët

3 ñieåm: Ñau phaûi co ruùt chi laïi

c. Ñau do cô giôùi: (Lieân quan vôùi vaän ñoäng)

0 ñieåm: Khoâng ñau.

1 ñieåm: Ñau ít (sau moät ngaøy hoaït ñoäng, chieàu laïi thaáy ñau hoaëc chæ ñau

khi vaän ñoäng nhieàu).

2 ñieåm: Ñau khaù (Ñau khi ñi laïi, xoay trôû hoaëc leân xuoáng caàu thang).

3 ñieåm: Ñau nhieàu (ñau thöôøng xuyeân ).

d. Ño bieân ñoä vaän ñoäng khôùp: Duøng thöôùc ño goùc ñeå ño goùc co khôùp goái.

e. Ño khoaûng caùch baøn tay – ñaát (Chæ soá baøn tay – ñaát): Cho beänh nhaân cuùi

löng toái ña, sau ñoù duøng thöôùc goã thaúng ño khoaûng caùch töø ñaàu ngoùn tay

ñeán maët ñaát.

f. Cöùng khôùp buoåi saùng: Tính töø luùc beänh nhaân thöùc daäy buoåi saùng bò cöùng

khôùp ñeán khi khôùp hoaït ñoäng laïi bình thöôøng, tính baèng phuùt.

g. Trieäu chöùng cô naêng khaùc: ñaùnh giaù caùc trieäu chöùng vôùi thang ñieåm khôûi

ñaàu 10 ñieåm.

KEÁT QUAÛ

1. Taùc duïng giaûm ñau: Traø PT5 vaø Ibuprofen coù taùc duïng giaûm ñau töï nhieân,

giaûm ñau do aán, giaûm ñau do cô giôùi vôùi yù nghóa thoáng keâ p < 0,05 sau 1 tuaàn ñieàu

trò trôû ñi. Giöõa 2 loâ ñeàu khoâng coù söï khaùc bieät yù nghóa thoáng keâ tröôùc vaø sau moãi

tuaàn duøng thuoác vôùi p> 0,05.

0

2

4

6

8

10

12

0 1 2 3 4

x

Tuaàn

Thöû

Chöùng

0

0.5

1

1.5

2

0 1 2 3 4

x

Tuaàn

Bieåu ñoà 2: Bieåu ñoà trò soá ñau do aán Bieåu ñoà 1: Bieåu ñoà trò soá ñau töï nhieân

Bieåu ñoà 3: Bieåu ñoà trò soá ñau

do cô giôùi qua caùc tuaàn ñieàu trò

cuûa 2 loâ

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0 1 2 3 4

x

Tuaàn

Thöû

Chöùng

2. Taùc duïng cuûa thuoác treân ñoä vaän ñoäng khôùp: Bieân ñoä co khôùp goái vaø chæ

soá baøn tay – ñaát caûi thieän ôû caû 2 loâ vôùi yù nghóa thoáng keâ p < 0,05 sau 1 tuaàn ñieàu trò

trôû ñi. Giöõa 2 loâ ñeàu khoâng coù söï khaùc bieät yù nghóa thoáng keâ tröôùc vaø sau duøng

thuoác 1 tuaàn, 2 tuaàn, 3 tuaàn, 4 tuaàn vôùi p > 0,05.

0

10

20

30

0 1 2 3 4

x

Tuaàn

Thöû

Chöùng

0

20

40

60

0 1 2 3 4

x

Tuaàn

Thöû

Chöùng

Bieåu ñoà 4: Bieåu ñoà ñoä co khôùp goái Bieåu ñoà 5: Bieåu ñoà chæ soá baøn tay - ñaát

3. Taùc duïng cuûa traø PT5 treân töøng loaïi ñoái töôïng beänh nhaân:

a. Tuoåi:

- Nhoùm tuoåi 36 – 49: khoâng coù caûi thieän yeáu toá ñau do aán vaø ñau do cô giôùi

sau 4 tuaàn ñieàu trò.

- Nhoùm tuoåi treân 50: giaûm ñau ôû caû 3 thang ñaùnh giaù roõ vaø oån ñònh töø tuaàn

thöù 2 trôû ñi vôùi p < 0,01.

b. Giôùi:

- Beänh nhaân thoaùi hoùa khôùp nam khoâng giaûm ñau sau 4 tuaàn ñieàu trò

- Beänh nhaân thoaùi hoùa khôùp nöõ giaûm ñau ôû caû 3 thang ñaùnh giaù sau 1 tuaàn

ñieàu trò trôû ñi vôùi p < 0,05.

c. Ngheà nghieäp:

- Beänh nhaân ngheà nghieäp noäi trôï giaûm ñau ôû caû 3 thang ñaùnh giaù sau 2 tuaàn

ñieàu trò trôû ñi vôùi p < 0,0005.

- Beänh nhaân coù coâng vieäc laøm naëng (thôï may, thôï deät, laøm noâng, buoân baùn

vaø coâng nhaân vieân) giaûm ñau ôû caû 3 thang ñaùnh giaù sau 2 tuaàn ñieàu trò trôû

ñi vôùi p < 0,05.

d. Chæ soá BMI:

- Nhoùm beänh nhaân coù BMI < 25 giaûm ñau ôû caû 3 thang ñaùnh giaù roõ töø tuaàn

thöù 2 trôû ñi vôùi p < 0,05

- Nhoùm beänh nhaân coù BMI ¡Ý 25 giaûm ñau do cô giôùi roõ töø tuaàn thöù 3 trôû ñi

vôùi p < 0,005

e. Yeáu toá khôûi phaùt:

- Nhoùm 1 (Yeáu toá khôûi phaùt laø töï nhieân vaø thôøi tieát) giaûm ñau roõ ôû caû 3 thang

ñaùnh giaù töø tuaàn thöù 1 trôû ñi vôùi p < 0,05.

- Nhoùm 2 (Yeáu toá khôûi phaùt laø laøm naëng, vaän ñoäng nhieàu, ngoài laâu) giaûm

ñau roõ ôû caû 3 thang ñaùnh giaù töø tuaàn thöù 3 trôû ñi vôùi p < 0,05.

f. Soá laàn ñau:

- Nhoùm ñau laàn ñaàu giaûm ñau do cô giôùi roõ töø tuaàn thöù 1 trôû ñi vôùi p < 0,05.

- Nhoùm ñau taùi phaùt nhieàu laàn giaûm ñau do cô giôùi roõ töø tuaàn thöù 2 trôû ñi vôùi

p < 0,01.

g. Thuoác ñaõ söû duïng:

- Nhoùm beänh nhaân töøng duøng thuoác Ñoâng y giaûm ñau roõ ôû caû 3 thang ñaùnh

giaù töø tuaàn thöù 2 trôû ñi vôùi p < 0,0005.

- Nhoùm beänh nhaân töøng duøng thuoác Taây y giaûm ñau roõ ôû caû 3 thang ñaùnh giaù

töø tuaàn thöù 1 trôû ñi vôùi p < 0,05.

h. Kinh nguyeät:

- Nhoùm beänh nhaân nöõ trong giai ñoaïn kinh nguyeät giaûm ñau roõ ôû caû 3 thang

ñaùnh giaù töø tuaàn thöù 3 trôû ñi vôùi p < 0,05.

- Nhoùm beänh nhaân nöõ trong giai ñoaïn maõn kinh giaûm ñau roõ ôû caû 3 thang

ñaùnh giaù töø tuaàn thöù 1 trôû ñi vôùi p < 0,05.

4. Taùc duïng cuûa thuoác theo chaån ñoaùn Haøn Nhieät cuûa YHCT:

Thuoác traø PT5 coù taùc duïng giaûm ñau töï nhieân, ñau do aán vaø ñau do cô giôùi roõ ôû

caû 2 theå Haøn Nhieät vôùi p < 0,05.

5. Taùc duïng khoâng thuaän lôïi cuûa thuoác trong quaù trình nghieân cöùu:

- Traø thuoác PT5 gaây tieåu nhieàu (25,8%) vaø tieâu phaân seät (6,5%) . Khoâng

tröôøng hôïp naøo ghi nhaän coù ñaày buïng, ôï hôi, ôï chua, buoàn noân, noân, xoùt

ruoät ...

- Ibuprofen gaây ôï hôi, ôï chua (16,7%), xoùt ruoät (13,3%), taùo boùn (6,7%).

BAØN LUAÄN

Traø PT5 coù taùc duïng giaûm ñau töï nhieân, giaûm ñau do aán, giaûm ñau do cô giôùi töø

tuaàn thöù nhaát trôû ñi vôùi ñoä tin caäy 99% vaø duy trì taùc duïng toát daàn ñeán tuaàn thöù 4

ngöng ñieàu trò. Ngoaøi ra beänh nhaân ñöôïc caûi thieän bieân ñoä co khôùp goái vaø chæ soá

baøn tay chaïm ñaát. Ñieàu naøy cho thaáy: Traø thuoác PT5 coù taùc duïng giaûm ñau roõ treân

thoaùi hoùa khôùp.

So vôùi nghieân cöùu “Taùc duïng cuûa röôïu thaáp khôùp treân chöùng vieâm khôùp” cuûa

Nguyeãn Thò Bay, sau 2 giôø duøng thuoác caûm giaùc ñau khôùp dòu ñi vaø sau 3 ngaøy

duøng thuoác taùc duïng giaûm ñau roõ. Tuy nhieân thuoác gaây caûm giaùc noùng böøng, caûm

giaùc nhö thuoác chaïy trong cô theå sau 20 ñeán 30 phuùt duøng thuoác.

So vôùi ñeà taøi “Nghieân cöùu döôïc lyù thöïc nghieäm vaø laâm saøng cuûa thuoác PT5 treân

caùc beänh thaáp khôùp” cuûa Nguyeãn Thò Bay, thuoác PT5 döôùi daïng cao loûng vaø beänh

thaáp khôùp goàm vieâm khôùp daïng thaáp, beänh thaáp ngoaøi khôùp, beänh thaáp nhieàu cô.

Thuoác coù taùc duïng roõ keå töø ngaøy thöù 9 ñeán ngaøy thöù 12 trôû ñi.

So vôùi nghieân cöùu “Taùc duïng giaûm ñau cuûa vieân hoaøn PT5 treân thoaùi hoùa

khôùp” cuûa Ñaëng Thò Haûi Yeân, thang ñaùnh giaù ñau töï nhieân coù keát quaû giaûm töø ngaøy

thöù 6 trôû ñi, chæ soá baøn tay chaïm ñaát coù caûi thieän töø ngaøy thöù 9 trôû ñi. Tuy nhieân

thuoác gaây ñaày buïng do phaûi uoáng löôïng lôùn thuoác hoaøn.

Röôïu thuoác ñöôïc ñieàu cheá baèng phöông phaùp chieát xuaát döôïc lieäu vôùi röôïu,

röôïu laø dung moâi toát trong chieát xuaát nhöng laïi gaây khoù chòu ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù

beänh lyù daï daøy, ngöôøi khoâng bieát uoáng röôïu vaø ñoâi khi gaây nghieän. Cao ñöôïc ñieàu

cheá baèng phöông phaùp chieát xuaát döôïc lieäu baèng nöôùc vaø ñöôïc coâ ñaëc cho tieän söû

duïng nhöng coù theå thuoác khoâng ñöôïc chieát ra heát. Hoaøn ñöôïc ñieàu cheá töø boät thuoác,

döôïc lieäu ñöôïc uoáng heát nhöng haáp thu chaäm, tuy nhieân thuoác coù taùc duïng keùo daøi.

Traø PT5 ñöôïc ñieàu cheá baèng phöông phaùp chieát kieät, töùc thuoác ñöôïc chieát kieät baèng

coàn, sau ñoù cho boác hôi coàn ñeå laïi daïng cao thuoác vaø ñöôïc taåm trôû laïi döôïc lieäu.

  Töø nhöõng ñieàu phaân tích treân, chuùng toâi nhaän thaáy traø thuoác PT5 ñaõ thöøa keá

vaø phaùt huy ñöôïc caùc daïng baøo cheá tröôùc ñoù thaønh daïng thuoác vöøa ñöôïc chieát hoaït

chaát, vöøa khoâng coù chaát coàn röôïu, maø laïi tieän duïng.

Keát quaû traø thuoác PT5 naøy so saùnh vôùi loâ chöùng duøng Ibuprofen lieàu 200 mg x

3 laàn/ ngaøy. Söï khaùc bieät giöõa 2 loâ khoâng coù yù nghóa thoáng keâ p > 0,05 ôû thôøi ñieåm

tröôùc nghieân cöùu vaø sau moãi tuaàn duøng thuoác. So vôùi phaùc ñoà ñieàu trò thoaùi hoùa

khôùp cuûa saùch Harrison, Ibuprofen laø böôùc ñieàu trò thöù 2 sau 2 tuaàn ñieàu trò thaáp

khôùp baèng phöông phaùp khoâng duøng thuoác keát hôïp phöông phaùp duøng thuoác

paracetamol. Ngoaøi ra nghieân cöùu laàn naøy chuùng toâi ghi nhaän traø PT5 khoâng gaây

taùc duïng phuï nhö Ibuprofen: ôï hôi, ñaày buïng, ñau buïng, xoùt ruoät, taùo boùn. Traø PT5

coù khaû naêng gaây taùc duïng ngoaøi yù nhö tieåu nhieàu, tieâu phaân seät. Ñieàu naøy giuùp

chuùng ta ghi nhaän traø thuoác PT5 coù theå chæ ñònh ñieàu trò thay theá Ibuprofen trong

baäc thang ñieàu trò giaûm ñau trong thoaùi hoùa khôùp.

Nhö vaäy traø thuoác PT5 taùc duïng giaûm ñau treân cô sôû naøo. Theo phaân tích cô

cheá ñau trong thoaùi hoùa khôùp goàm:

- Vieâm maøng hoaït dòch vaø bao khôùp do quaù trình thöïc baøo xöông vaø suïn.

- Taêng aùp löïc trong tuûy xöông (do maïch maùu bò gai xöông laøm vaën meùo) vaø

xöông döôùi suïn coù nhöõng ñöôøng nöùt nhoû.

- Caêng ñaàu taän cuøng thaàn kinh ôû maøng xöông.

- Caêng daây chaèng vaø bao khôùp, co cöùng cô quanh khôùp.

Vaø baøi thuoác PT5 coù:

- Taùc duïng choáng vieâm thoâng qua: Maéc côõ chöùa Selenium öùc cheá hoaëc voâ

hieäu hoùa caùc Prostagladine gaây vieâm, Coû xöôùc choáng söï vôõ haït cuûa

Mastocytes phoùng thích caùc hoùa chaát trung gian gaây vieâm, Saøi ñaát öùc cheá

men Hyaluronidase, Sinh ñòa öùc cheá mieãn dòch.

- Taùc duïng choáng co thaét nhôø: Giaõn cô cuûa Tinh daàu coù trong Queá chi,

Thieân nieân kieän vaø giaõn maïch, taêng cöôøng vaän maïch cuûa Queá chi, Thieân

nieân kieän, Coû xöôùc, Haø thuû oâ, Sinh ñòa.

- Taùc duïng giaûm söï nhaän bieát ñau thoâng qua: Taùc ñoäng leân trung khu caûm

giaùc ôû naõo, naâng cao ngöôõng ñau cuûa Queá chi vaø traán an thaàn kinh, öùc cheá

thaàn kinh trung öông cuûa Maéc côû.

- Taùc duïng choáng oxy hoùa cuûa Maéc côõ, Haø thuû oâ, Sinh ñòa, Saøi ñaát, nhôø ñoù

giuùp cô theå töï ñieàu chænh, thích nghi, buø tröø, giöõ ñöôïc tính oån ñònh noäi moâi,

choáng laïi caùc yeáu toá gaây maát oån ñònh . . .

- Theo lyù thuyeát, Flavon coù taùc duïng thuùc ñaåy kieåu Oestrogen trong goùp

phaàn taêng löôïng Oestrogen ôû ngöôøi phuï nöõ giai ñoaïn tieàn maõn kinh, maõn

kinh. Nhö vaäy phaûi chaêng Flavon cuûa Saøi ñaát cuõng coù theå coù khaû naêng nhö

quy luaät chung cuûa caùc Flavon khaùc.

  Nhö vaäy traø thuoác PT5 taùc ñoäng vaøo ña soá caùc cô cheá gaây ñau cuûa thoaùi hoùa

khôùp vaø coù taùc duïng giaûm ñau.

Phaân tích treân cô sôû YHCT veà chöùng tyù:

- Cô cheá laø do 3 thöù taø khí: phong, haøn, thaáp nhaân luùc hö yeáu xaâm nhaäp vaøo

thaân theå, löu laïi kinh laïc, laøm khí huyeát khoâng löu haønh ñöôïc maø thaønh ra

gaây neân gaân coát, cô baép, khôùp xöông bò ñau, teâ daïi, co duoãi khoù khaên.

- Traø PT5 bao goàm: Taùn haøn nhö Laù loát, Queá chi, Thieân nieân kieän; tröø phong

thaáp nhö Maéc côû, Coû xöôùc, Thieân nieân kieän, Laù loát; Thanh nhieät nhö Thoå

phuïc linh, Saøi ñaát; vaø boå Can Thaän nhö Haø thuû oâ, Sinh ñòa

  Nhö vaäy, cô cheá taùc duïng traø thuoác PT5 veà maët YHHÑ hay YHCT ñeàu mang

tính PHUØ CHÍNH KHU TAØ vaø coù ñöôïc taùc duïng theo yeâu caàu ñieàu trò: Khu phong -

taùn haøn - tröø thaáp - boå hö hay giaûm ñau choáng vieâm cuûa tình traïng thoaùi hoùa khôùp.

KEÁT LUAÄN

1. Traø thuoác PT5 coù taùc duïng giaûm ñau treân thoaùi hoùa khôùp töø tuaàn leã thöù nhaát

trôû ñi vaø keùo daøi trong suoát thôøi gian duøng thuoác. Taùc duïng giaûm ñau cuûa traø PT5

töông ñöông vôùi lieäu phaùp duøng thuoác Ibuprofen.

2. Vôùi keát quaû ñôït nghieân cöùu naøy, chuùng toâi coù theå taïm nhaän xeùt vaø gôïi yù caùc

chæ ñònh cuûa traø thuoác PT5:

a. Beänh thoaùi hoùa khôùp ôû ngöôøi lôùn tuoåi, ñaëc bieät nöõ giôùi, giai ñoaïn maõn kinh.

b. Beänh thoaùi hoùa khôùp khoâng phaân bieät ngheà nghieäp, yeáu toá khôûi phaùt,

khoâng phaân bieät ñau laàn ñaàu hay taùi phaùt, thuoác söû duïng tröôùc ñoù vaø caû theå

taïng maäp hay oám nhöng keát quaû giaûm ñau nhanh hay chaäm coøn tuøy ñoái

töôïng.

c. Beänh thoaùi hoùa khôùp khoâng phaân bieät bieåu hieän Haøn hay Nhieät.

d. Tuy nhieân ñaây chæ môùi laø gôïi yù. Keát luaän chính xaùc ñoøi hoûi phaûi nghieân cöùu

saâu hôn vôùi soá löôïng maãu nghieân cöùu lôùn hôn môùi coù theå khaúng ñònh. Ñaây

cuõng laø döï kieán tieáp tuïc cho coâng trình naøy cuûa chuùng toâi.

3. Thuoác traø PT5 coù theå coù taùc duïng khaùc nhö: lôïi tieåu, tieâu phaân seät (nhöng

ñöôïc khaéc phuïc baèng uoáng nöôùc göøng).

4. Traø thuoác PT5 an toaøn khi söû duïng, khoâng taùc ñoäng xaáu leân daï daøy taù traøng

vaø coù theå söû duïng laâu daøi .

5. Tuy nhieân, nghieân cöùu coù nhöõng haïn cheá:

- Soá löôïng beänh nhaân coøn ít.

- Thôøi gian nghieân cöùu ngaén, chöa theo doõi vaø ñaùnh giaù ñöôïc keát quaû neáu

beänh nhaân muoán söû duïng daøi ngaøy hôn, cuõng nhö taùc duïng duy trì cuûa traø

thuoác PT5 sau khi ngöng thuoác.

- Chöa phaân ñöôïc beänh nhaân vaøo 2 loâ moät caùch ngaãu nhieân.

Vaø chuùng toâi döï ñònh trong töông lai seõ nghieân cöùu vôùi soá löôïng lôùn hôn, thôøi

gian daøi hôn vaø theo doõi caû beänh nhaân sau khi ngöng thuoác ñeå coù chæ ñònh söû duïng

traø thuoác PT5 moät caùch chính xaùc vaø cuï theå hôn.

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO

1. Traàn Ngoïc AÂn (1995). “Hö khôùp vaø hö coät soáng”, Beänh thaáp khôùp, NXB Y hoïc, Haø

Noäi, tr. 193 – 208.

2. Traàn Ngoïc AÂn (1994), “Beänh khôùp do thoaùi hoùa”, Baùch khoa thö beänh hoïc 2, Trung taâm

bieân soaïn töø ñieån baùch khoa Vieät Nam, Haø Noäi, tr. 67 - 70.

3. Nguyeãn Thò Bay, “Taùc duïng cuûa Röôïu Thaáp Khôùp treân chöùng vieâm khôùp”, Kyû yeáu

coâng trình khoa hoïc taïi Hoäi nghò khoa hoïc treû Y döôïc laàn I – 1998 tp. Hoà Chí Minh.

4. Nguyeãn Thò Bay (1996), Nghieân cöùu döôïc lyù thöïc nghieäm vaø laâm saøng cuûa thuoác PT5

treân caùc beänh thaáp khôùp, Luaän aùn PTS. Khoa hoïc Y döôïc, Tp. HCM.

5. Nguyeãn Thò Bay (1998), “Thoaùi hoùa khôùp xöông”, Baøi giaûng beänh hoïc vaø ñieàu trò

chuyeân khoa YHCT, taäp 3, Boä moân YHCT tröôøng ñaïi hoïc y döôïc Tp. HCM, tr. 343.

6. Nguyeãn Thò Bay (1999), “Thöû tìm hieåu thuoác YHCT ñieàu trò caùc loaïi beänh khôùp döôùi

khía caïnh taùc duïng nhö nhöõng antioxydants”, Hoäi nghò thaáp khôùp hoïc tp.HCM laàn 2.

7. Vuõ Quang Bích (1995), Phoøng vaø chöõa caùc chöùng ñau löng. NXB y hoïc, Tp. HCM, tr.

46.

8. Phan Quan Chí Hieáu, Baøi giaûng Caûm giaùc ñau – giaûi phaãu sinh lyù, Boä moân YHCT

tröôøng ñaïi hoïc y döôïc Tp. HCM.

9. Traàn Vaên Kyø (1997), Döôïc hoïc coå truyeàn taäp I – II, NXB tp.HCM, tr.41, 94, 456.

10. Ñoã Taát Lôïi (1995), Nhöõng caây thuoác vaø vò thuoác Vieät Nam, NXB y hoïc kyõ thuaät, tr. 70,

119, 631 - 632, 653, 1034 – 1038, 1040, 1065.

11. Nguyeãn Quang Long (1998), Trieäu chöùng hoïc cô quan vaän ñoäng, NXB Y hoïc, tp. HCM,

tr. 66 -71.

12. Nguyeãn Xuaân Nghieân (1994), “Löôïng giaù chöùc naêng vaø thaêm khaùm ngöôøi taøn taät”, Vaät

lyù trò lieäu phuïc hoài chöùc naêng, NXB y hoïc, tr. 25, 35.

13. Nguyeãn Töû Sieâu dòch (1954), Hoaøng Ñeá Noäi kinh Toá Vaán toaøn taäp. NXB Tp.HCM, tr.

286 - 289.

14. Taøi lieäu thí giaûng cuûa hoïc vieân Trung y Nam kinh (1992), Trung y hoïc khaùi luaän (dòch),

Hoäi YHCT tp.HCM, tr. 20.

15. Leâ Anh Thö (12/ 1997), “Chaån ñoaùn moät soá beänh khôùp thöôøng gaëp”, Taøi lieäu thoâng tin

y döôïc hoïc taäp III, Trung taâm thoâng tin & giaùo duïc söùc khoûe, tr. 32.

16. Traàn Thuùy (1995), “Beänh phong thaáp”, Baøi giaûng y hoïc coå truyeàn taäp I II, NXB y hoïc,

Haø Noäi.

17. Tueä Tónh (1993), “Teâ thaáp”, Nam döôïc thaàn hieäu (dòch), NXB y hoïc, tp. HCM, tr. 140 -

142.

18. Laõn Oâng – Leâ Höõu Traùc, Ngoâ Quyù Tieáp vaø Nguyeãn Thanh Giaûn dòch (1964), Haûi

Thöôïng Y Toân Taâm Lónh taäp III, Hoäi y hoïc daân toäc, tp.HCM, tr. 11.

19. Ñaëng Thò Haûi Yeân (2000), Taùc duïng giaûm ñau cuûa vieân hoaøn PT5 treân beänh thoaùi hoùa

khôùp, tieåu luaän chuyeân khoa caáp I y döôïc, tp. HCM.

20. Harrison’s (1998), “Osteoarthritis”, Principles of Internal Medicine, 14th edition, vol. 2,

chapter 322, pp. 1935 – 1940.

21. Jasin H.E. (1997), “Recent trends in osteoarthritis”, Education in rheumatology,

Postgraduate workshop, pp. 43.

22. Leslie E. Kahl (1995), “Osteoarthritis”, Manual of medical therapeutics, 28th edition,

Department of Medicine, Washington University, pp. 519.

23. Peter Brooks and Eva Bagge (February 1997), “Osteoarthritis in older patients”,

Medical progress, 24(2), p.29 - 34.

( )

TIN MỚI NHẤT

 
  

 

 
Từ khóa: Mục tin:
citozen
   TIN TỨC MỚI NHẤT
Đau nhức sau mổ nối xương, làm sao giảm?
Phòng ngừa và điều trị đau thắt lưng bằng đai thắt lưng đa năng Bách Huyên
Bí quyết phòng tránh đau lưng
Phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân viêm khớp dạng thấp
Cách điều trị và phòng tránh thoát vị đĩa đệm
Đau vùng thắt lưng cách phòng và chữa
Đi bộ nhiều, tăng nguy cơ thoái hóa khớp gối
Nguyên nhân và cách điều trị đau vai
Những phát hiện mới về đau lưng
Điều trị đau lưng có nguyên nhân từ cột sống
Triệu chứng và điều trị thoái hoá cột sống cổ
10 CÁCH NGĂN NGỪA THOÁI HÓA KHỚP
Phương pháp mới điều trị thoái hóa khớp háng- Mổ ít xâm lấn
Dinh dưỡng cho người viêm xương khớp
 

 Copyright © 2008 www.coxuongkhop.com.vn. Allright reserved. Design by Phan Ngọc Nam