Administrator Contron Pannel

 

Trang Chủ  I   Giới Thiệu  I   Sản phẩm   I    Bí quyết - Kinh nghiệm   I    Phương pháp điều trị   I    Liên Hệ 

   DANH MỤC TIN

omron
   DỰ BÁO THỜI TIẾT
   TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
   HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
Chat với nhân viên tư vấn
Nhân viên tư vấn
 
Chat với nhân viên tư vấn
Nhân viên tư vấn
 
   THỐNG KÊ WEBSITE
 

  Lượt truy cập: 1687973

  Đang online:
6

Nghiên cứu về bướu xương nguyên phát

BƯỚU XƯƠNG NGUYÊN PHÁT NGHIÊN CỨU SUẤT ĐỘ VÀ PHÂN LOẠI 1712 TRƯỜNG HỢP

Xem chi tiết


Hội thấp khớp học Việt Nam bắt đầu tiến hành nghiên cứu tìm mật độ xương chuẩn và xác định tỷ lệ gãy xương do loãng xương trên người Việt Nam.

Hội thấp khớp học Việt Nam bắt đầu tiến hành nghiên cứu tìm mật độ xương chuẩn và xác định tỷ lệ gãy xương do loãng xương trên người Việt Nam.

Trong năm nay, Việt Nam bắt đầu tiến hành nghiên cứu tìm mật độ xương chuẩn và xác định tỷ lệ gãy xương do loãng xương trên người Việt Nam mang tên "Nghiên cứu Calcimex - VRA".

Công trình nghiên cứu do Hội thấp khớp học Việt Nam và Công ty Dutch lady VN thực hiện trong 2 năm với trị giá 1,2 tỷ đồng tại Hà Nội, Hà Nam, TP.HCM và Kiên Giang.

Xem chi tiết


Nghiên cứu hiệu quả điều trị chứng đau lưng do thoái hoá cột sống

 

HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CHỨNG ĐAU LƯNG DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG

CỦA PHƯƠNG PHÁP CHÂM CỨU, KÉO CỘT SỐNG

VÀ TẬP DƯỠNG SINH VỚI PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ TÂY Y

Huỳnh Tấn Vũ* , Lưu Thị Hiệp*

Xem chi tiết


Nghiên cứu tác dụng giảm đau của trà PT5 trên thoái hoá khớp ( Nguyễn Thị Ngọc Diệp- Nguyễn Thị Bay)

TOÙM TAÉT

Giaûm ñau trong thoaùi hoùa khôùp laø moät trong nhöõng böôùc ñieàu trò thoaùi hoùa khôùp.

Nghieân cöùu beänh chöùng goàm 2 loâ, so saùnh taùc duïng giaûm ñau vaø taùc duïng ngoaïi yù

giöõa traø thuoác PT5 vaø thuoác giaûm ñau khaùng vieâm Ibuprofen. Qua keát quaû cho thaáy

traø thuoác PT5 coù taùc duïng giaûm ñau töông ñöông nhö Ibuprofen vaø thuoác khoâng gaây

taùc duïng ngoaïi yù treân daï daøy - taù traøng nhö Ibuprofen. Ngoaøi ra, traø thuoác PT5 coù

taùc duïng giaûm ñau treân caû 2 theå Haøn – Nhieät. Ñaây laø keát quaû cuûa quaù trình thöøa keá

vaø phaùt huy baøi thuoác PT5. Chuùng toâi nghieân cöùu daïng traø taåm vôùi mong muoán khaéc

phuïc nhöõng khuyeát ñieåm cuûa baøi thuoác ôû daïng röôïu (noùng phöøng maët), cao loûng (taùc

duïng chaäm) vaø hoaøn (ñaày buïng).

Xem chi tiết


 

CÁC BÀI KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Từ khóa:   Mục tin:
citozen

TIN TỨC MỚI NHẤT

Nghiên cứu về bướu xương nguyên phát
Hội thấp khớp học Việt Nam bắt đầu tiến hành nghiên cứu tìm mật độ xương chuẩn và xác định tỷ lệ gãy xương do loãng xương trên người Việt Nam.
Nghiên cứu hiệu quả điều trị chứng đau lưng do thoái hoá cột sống
Nghiên cứu tác dụng giảm đau của trà PT5 trên thoái hoá khớp ( Nguyễn Thị Ngọc Diệp- Nguyễn Thị Bay)

 

 Copyright © 2008 www.coxuongkhop.com.vn. Allright reserved. Design by Phan Ngọc Nam